Piątek, 08 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi”


Informacje o projekcie: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi”.

Tytuł projektu

„Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi”

Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie odpowiednich warunków do ochrony środowiska naturalnego oraz adaptacji do zmian klimatu w woj. pomorskim. Celem bezpośrednim jest stworzenie efektywnego systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Rumi poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z dodatkową infrastrukturą.

Całkowita wartość projektu

       5 647 046,00 zł

Dofinansowanie

       4 799 989,00 zł

Wkład własny

           847 057,00 zł

 

Żródło dofinansowania/ Program

Oś priorytetowa 2                                                         
Działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności  katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Typ projektów: 2.1.5.  Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020)

Status

Zakończone

Okres realizacji

Do 31.12.2022 r. (Umowa z dnia 30.08.2017 r.)

W związku z podpisaną umową i przystąpieniem do realizacji projektu informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez:

  1. Specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  2. Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: zgłaszanie nieprawidłowości - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (pois.gov.pl)

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń