Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi”


Informacje o projekcie: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi”.

 

Tytuł projektu

 

„Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi”

 

Nr umowy o dofinansowanie

 

POIS.02.01.00-00-0014/17-00 z dnia 30.08.2017 z późn. zm.

Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie odpowiednich warunków do ochrony środowiska naturalnego oraz adaptacji do zmian klimatu w woj. pomorskim. Celem bezpośrednim jest stworzenie efektywnego systemu gospod. wodami opadowymi na terenie miasta Rumi poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z dodatkową infrastrukturą.

 

 

Przedmiot projektu

 

 

Przedmiot projektu dotyczy stworzenia efektywnego systemu gospodarowania wodami opadowymi w celu

poprawy jakości środowiska miejskiego oraz adaptacji do zmian klimatu.

Efekt

Korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego i dostosowanie do obecnych oraz prognozowanych zmian klimatu na terenie GMR.

Wskaźniki

 

Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej: 4,72 km

 

Powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych: 0,08 km2

 

Objętość retencjonowanej wody: 221,34 m2

 

Pojemność obiektów małej retencji: 449,91 m3

 

Liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi: 1

 

Liczba osób objętych systemem zagospodarowania wód opadowych: 49 936 os.

 

Całkowita wartość projektu

5 912 926,03 zł

Koszty kwalifikowane

5 630 393,25 zł 

Dofinansowanie

4 785 834,26 zł

Wkład własny

1 127 091,77 zł

Źródło dofinansowania/ Program

Oś priorytetowa 2 Działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności  katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Typ projektów: 2.1.5.  Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich          Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020)

Status

Zakończony 31.12.2022 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń