Niedziela, 19 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Klimat i ochrona powietrza to priorytety dla samorządu


Klimat i ochrona powietrza to priorytety dla samorządu09.06.2021 r.


Nowe spojrzenie na ekologię to jeden z czołowych tematów podejmowanych na całym świecie. Poważne zmiany w zakresie ochrony środowiska dotyczą nas wszystkich, bez względu na miejsce zamieszkania. Działania związane z ochroną powietrza czy zwiększeniem poziomu retencji wód to tylko niektóre spośród wdrażanych w całej Polsce, w tym Rumi, przedsięwzięć. To również najlepszy czas dla mieszkańców, którzy chcą skorzystać z dofinansowań na wymianę nieefektywnych źródeł ogrzewania budynków, termomodernizację, zagospodarowanie wód opadowych czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Nie moda, a obowiązek

Obowiązująca od 15 października 2020 roku tzw. pomorska uchwała antysmogowa wpisuje się w ogólnoświatowe trendy ekologiczne. Dokument ten wprowadził zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych oraz określił daty graniczne dotyczące eksploatacji instalacji poszczególnych typów. Uchwała zobowiązuje także właścicieli eksploatujących instalacje do okazania podczas kontroli szeregu dokumentów, a w szczególności: dokumentacji technicznej urządzenia, instrukcji dla instalatorów i użytkowników, świadectwa jakości paliwa stałego, a także dokumentacji potwierdzającej datę oddania instalacji do eksploatacji oraz brak możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Budynek po budynku

Kolejnym etapem działań podejmowanych na rzecz klimatu będzie realizacja powszechnej inwentaryzacji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Będzie to nowa ogólnokrajowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów. Obowiązek składania deklaracji do CEEB wejdzie w życie 1 lipca tego roku i dotyczyć będzie właścicieli lub zarządców budynków oraz lokali, w których obrębie eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW – w lokalach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Dlatego też na terenie Rumi zostanie przeprowadzona pełna inwentaryzacja źródeł ciepła, której celem będzie oszacowanie liczby kotłów wymagających wymiany w związku z obowiązującą uchwałą antysmogową. Zebrane dane pozwolą także na poznanie skali problemu, z jakim samorząd musi się zmierzyć, oraz na stworzenie dedykowanych narzędzi i programów służących wsparciu mieszkańców w procesie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.

Pieniądze: skąd i dla kogo?

Wymieniając nieefektywne źródła ogrzewania, mieszkańcy Rumi mogą skorzystać z dofinansowania gminnego, które jest dedykowane osobom fizycznym, właścicielom oraz współ-właścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w nim lokali. Dodatkowym programem wspierającym finansowo m.in. wymianę kopciuchów, termomodernizację budynków oraz montaż mikroinstalacji foto-woltaicznych jest „Czyste Powietrze”. W Rumi cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem.

Rumianie chętnie też korzystają z dofinansowań w ramach programu „Moja woda”, którego celem jest ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja efektów suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji przy budynkach jednorodzinnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych. W ten sposób można pozyskać środki na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych. Dotacja może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i wynosi maksymalnie 5000 zł. Działania te mają się znacząco przysłużyć rozwojowi tzw. zielononiebieskiej infrastruktury.

Kolejna szansa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział również powrót proekologicznego programu „Mój Prąd”. Jego nowa odsłona ma ruszyć w lipcu tego roku. Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Dodatkowym warunkiem jest zawarcie umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem wytworzonej w mikroinstalacji energii do sieci elektrycznej. O dofinansowanie będą mogli się starać mieszkańcy, którzy po 31 stycznia 2020 roku sfinansowali realizację instalacji fotowoltaicznej.


Więcej informacji dotyczących poszczególnych form dofinansowania można uzyskać u pracowników Wydziału Klimatu i Ochrony Powietrza Urzędu Miasta Rumi: tel. 58 679 65 04 (w godzinach funkcjonowania urzędu), e-mail: powietrze@rumia.eu.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń