Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni


Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni24.02.2023 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli istnieje, a w przypadku braku kanalizacji wyposażenia  nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Nowelizacją ustawy wprowadzoną w sierpniu 2022 roku nałożony został na gminę obowiązek kontroli, co najmniej raz na dwa lata,  właścicieli nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, w zakresie posiadanych umów na świadczenie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na podstawie art.6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) będą przeprowadzane kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rumia.

Kontrole na terenie gminy Rumia rozpoczną się już w I półroczu 2023 roku. Będą one prowadzone bezpośrednio na nieruchomości lub poprzez wezwanie do okazania dokumentów w siedzibie urzędu gminy.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Wykaz – Podmioty działające w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rumia

Kontrola polega na sprawdzeniu zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych, zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), przewiduje kary grzywny m. in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń