Poniedziałek, 26 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Miliony złotych na rewitalizację Rumi!


Miliony złotych na rewitalizację Rumi!26.06.2017 r.


W piątek (23 czerwca 2017) o godz. 14:30 w Hotelu River Style w Redzie odbyło się uroczyste podpisanie umów dotyczących zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego realizowanego na terenie Rumi. Umowa została podpisana przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz Burmistrza Rumi Michała Pasiecznego.

Na mocy podpisanych dokumentów Rumia otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 9 800 000 złotych na część inwestycyjną Rewitalizacji oraz ok. 2 800 000 złotych na część prospołeczną.

Szczegóły poniżej.

Projekt pt. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” - Celem strategicznym rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych, ożywienie społeczne i gospodarcze miasta, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego terenów zdegradowanych poprzez odnowę zdegradowanych obszarów miejskich. Działania rewitalizacyjne prowadzone będę we współpracy z lokalną społecznością. To mieszkańcy sami będą tworzyć proces rewitalizacji, a miasto ma stworzyć takie warunki, aby  mieli możliwość partycypacyjnego współdecydowania o rewitalizacji. W rewitalizacji najważniejszy jest człowiek, to on ma tchnąć życie w nieco mniej aktywne i zaniedbane tereny miejskie. W ramach nowych inwestycji planuje się  między innymi renowacje części wspólnych budynków mieszkalnych na osiedlu Zagórze wraz z zagospodarowaniem terenu. Ponadto powstanie nowa przestrzeń miejska na  obszarze Wzgórza Markowca. Dodatkowo pozyskany zostanie Klub Integracji Społecznej.

Planowane koszty zadania ok. 17 mln.

Dofinansowanie ok. 9,8 mln. zł

Realizacja zadań od 2017 r. do 2022 r.

Projekt pn. Rewitalizacja Zagórza w Rumi współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0013-/17-00).

Projekt pn. Klub Integracji Społecznej – ZAGÓRZE” na ogólną kwotę 2 553 538,82 zł, w której kwota dofinansowania z funduszy unijnych na realizację zadania wynosi 2 170 508,00 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w  tym osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne z terenu Rumia Zagórze.

Projekt pn. „Klub Integracji Społecznej - ZAGÓRZE” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa- mechanizm ZIT.

Drugi prospołeczny to projekt pn. „Centrum Usług Społecznych Zagórze” na ogólną kwotę 844 835,29 zł., w której kwota dofinansowania z funduszy unijnych na realizację zadania wynosi 718 110,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

W ramach projektu prowadzone będą warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w zakresie prawa rodzinnego. W ramach wsparcia zostaną utworzone Zagórski Klub Rodziny i Klub Młodzieżowy „ Nasza Dzielnica”.

Projekt pn. „Centrum Usług Społecznych Zagórze” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych- mechanizm ZIT.

 

 

 

 


Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń