Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2005 roku i wskazanych grup mieszkańców


Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2005 roku i wskazanych grup mieszkańców23.01.2024 r.


Od 19 lutego do 19 kwietnia 2024 roku będzie funkcjonować Powiatowa Komisja Lekarska w Wejherowie działająca na potrzeby kwalifikacji wojskowej. Wskazane osoby zamieszkujące na terenie Rumi są zobowiązane do stawienia się przed komisją.

 

Wskazane niżej osoby zamieszkujące na terenie Rumi zobowiązane są stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Wejherowie w dniach od 29 lutego do 11 marca 2024 roku (dzień dodatkowy dla kobiet to 19 kwietnia 2024 roku) w budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie (ul. Ofiar Piaśnicy 22).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni:

  • urodzeni w 2005 roku;
  • mężczyźni urodzeni w latach: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia;
  • kobiety urodzone w latach 1997-2005, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2305 z późn. zm.).

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokumenty potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • wypełniony druk (dołączony do wezwania) stanowiący wykaz informacji niezbędnych do założenia ewidencji wojskowej,
  • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza stawienie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji.

Osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność wymienioną w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny można nie poddawać badaniom lekarskim przed Powiatową Komisją Lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu są obowiązane zawiadomić o tym fakcie Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rumi (ul. Sobieskiego 7, pok. 02) w godzinach pracy urzędu – tel. (58) 679 65 69 lub pracownika Ewidencji Ludności - stanowisko nr 5, w Biurze Obsługi Mieszkańców – tel. (58) 679 65 77. Istnieje możliwość zmiany terminu.

 

Uwaga!

Nieotrzymanie wezwania imiennego celem stawienia się do kwalifikacji wojskowej nie zwalnia wymienionych wyżej osób od obowiązku zgłoszenia się w określonym terminie i miejscu. 

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Burmistrz Rumi z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej (w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim - podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Niezbędne informacje można też uzyskać drogą elektroniczną – pod adresem e-mail m.nakielska@um.rumia.pl.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń