Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Odpady komunalne – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (część I)


Odpady komunalne – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (część I)12.08.2021 r.


Od stycznia 2020 roku w Rumi obowiązuje nowy system śmieciowy. Zmienił się wówczas wzór deklaracji, opłaty za gospodarowania odpadami oraz ulgi. Pojawiła się też nowa frakcja (bio-kuchenne). Pomimo upływu czasu niektóre kwestie dotyczące odpadów komunalnych wciąż są niejasne dla części mieszkańców. W poniższym zestawieniu przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości. Przez właściciela rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację składa zarząd spółdzielni lub wspólnoty bądź zarządca.

Kiedy należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Pierwszą deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zamieszkania przez pierwszego mieszkańca lub w ciągu 14 dni od daty wytworzenia pierwszych odpadów komunalnych.

Kolejną deklarację należy złożyć jedynie, jeśli zmienią się dane, na których podstawie obliczana jest należna opłata (np. zmiana liczby domowników, zmiana miejsca zamieszkania, chęć skorzystania z ulgi z tytułu kompostowania), w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po zajściu zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Czy mogę złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mailowo?

Nie, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi, przesłać pocztą bądź elektronicznie poprzez platformę ePUAP (więcej informacji: TUTAJ).

Co się stanie, jeśli nie złożę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź wystąpienia u pracownika urzędu podejrzeń dotyczących prawdziwości danych zawartych w formularzu wszczęte zostanie postępowanie, na podstawie którego wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty.

Czy otrzymam pojemniki na śmieci?

Mieszkańcy domów jednorodzinnych zobowiązani są do wyposażenia posesji w pojemnik na odpady zmieszane we własnym zakresie, natomiast kosz na odpady bio-kuchenne zapewnia gmina. Worki do segregacji pozostałych odpadów mieszkaniec powinien odebrać w firmie wywozowej (aktualnie jest to Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumi, ul. Dębogórska 148).

W przypadku zabudowy wielorodzinnej zakup pojemnika na odpady zmieszane leży w gestii właścicieli nieruchomości, w których imieniu działa zarząd wspólnoty bądź zarządca. Natomiast pojemniki do segregacji pozostałych odpadów zapewnia gmina.

Ile worków lub pojemników do segregacji powinienem otrzymać od firmy wywozowej?

Pakiet dla zabudowy jednorodzinnej składa się z:
•    jednego worka do gromadzenia makulatury na każdy termin odbioru odpadów;
•    jednego worka do gromadzenia szkła na każdy termin odbioru odpadów;
•    jednego worka do gromadzenia plastiku na każdy termin odbioru odpadów;
•    jednego worka do gromadzenia popiołu na każdy termin odbioru odpadów;
•    dwóch worków do gromadzenia odpadów zielonych na każdy miesiąc (dla lokalu, do którego przylega przydomowy ogród, a właściciel nie zadeklarował posiadania przydomowego kompostownika);
•    trzech woreczków do pośredniego gromadzenia odpadów bio-kuchennych na każdy tydzień.

Jeśli lokal zamieszkują więcej niż 4 osoby, liczba dostarczanych worków i woreczków zwiększa się odpowiednio na każde następne 4 osoby (dotyczy to: makulatury, szkła, plastiku i odpadów bio-kuchennych).

Firma wywozowa zaopatrzy również posesję w pojemnik na odpady bio-kuchenne, chyba że właściciel nieruchomości zadeklarował, iż posiada przydomowy kompostownik, w którym gromadzi te pozostałości.

Jeżeli właściciel nieruchomości wskazał w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady, wówczas nie otrzymuje worków na bio-zielone oraz worków i pojemnika na odpady bio-kuchenne.

Pakiet dla zabudowy wielorodzinnej składa się z:
•    zestawu pojemników do selektywnego gromadzenia każdego rodzaju odpadów (makulatura, szkło, plastik, popiół oraz bio-kuchenne) dla każdej deklaracji lub wiaty śmietnikowej;
•    dwóch worków do gromadzenia odpadów zielonych na każdy miesiąc (dla lokalu, do którego przylega przydomowy ogród);
•    trzech woreczków do pośredniego gromadzenia odpadów bio-kuchennych na każdy tydzień dla każdego lokalu mieszkalnego.

Nie potrzebuję pojemnika na odpady bio-kuchenne, ponieważ je kompostuję. Co zrobić z dostarczonym kubłem?

Jeżeli właściciel nieruchomości kompostuje odpady bio-kuchenne i bio-zielone (za co uzyskuje zwolnienie z części opłaty), powinien zaznaczyć w deklaracji, w rubryce E (oświadczenie o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów), punkt pierwszy. Wówczas podmiot świadczący usługę odbioru odpadów zostanie zobligowany do zabrania pojemnika z posesji.

Gdzie znajdę harmonogram wywozu odpadów komunalnych?

Harmonogram dostępny jest na stronie rumia.eu w zakładce Środowisko, w aplikacji mobilnej BLISKO oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi.

Jak zapłacić za wywóz śmieci?

Opłata naliczana jest na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji. Dla każdego deklarującego generowany jest indywidualny rachunek bankowy, którego dane otrzymuje się pocztą. Opłatę należy wnosić na wskazany rachunek, do piętnastego dnia kolejnego miesiąca (np. opłatę naliczoną za styczeń należy uiścić do 15 lutego). Wpłaty gotówkowe można realizować w każdej placówce Poczty Polskiej, bez dodatkowych opłat.

Ile wynosi ulga z tytułu posiadania przydomowego kompostownika?

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielom domków jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady (bio-kuchenne i bio-zielone) w przydomowym kompostowniku. Miesięczna stawka wynosi wówczas 25 zł od osoby. Aby skorzystać z ulgi, należy zaznaczyć w deklaracji punkt 1 rubryki E. Osoby korzystające z tej ulgi nie otrzymają od gminy worków na odpady zielone ani pojemnika na odpady bio-kuchenne.

Kto może sprawdzić, czy posiadam kompostownik?

Mogą to zweryfikować pracownicy Straży Miejskiej w Rumi. Brak zadeklarowanego kompostownika wiąże się z utratą prawa do ulgi, a ponowne z niej skorzystanie będzie możliwe po upływie sześciu miesięcy.

Kto może sprawdzić, czy odpady są segregowane przez domowników?

Kontrole przeprowadzają pracownicy firmy odbierającej odpady. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej urząd miasta zostaje o tym powiadomiony. Wówczas podejmowana jest decyzja o podwyższeniu opłaty za miesiąc, w którym odpady nie były odpowiednio sortowane.

Co się dzieje, gdy mieszkańcy bloku nie segregują odpadów?

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników na odpady. Jeżeli część lokatorów nie segreguje śmieci, wówczas po zgłoszeniu nieprawidłowości przez firmę wywozową może zostać wydana decyzja określająca wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według podwyższonej stawki, która wynosi 100 złotych od osoby.


Pytania dotyczące odpadów komunalnych można kierować do pracowników urzędu pod numer telefonu: 58 679 65 31/32.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń