Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Odwołanie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Rumi przy ul. A. Formeli


Burmistrz Miasta Rumi, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.), zawiadamia, że odwołuje pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

 

Nieruchomość położona w Rumi, w rejonie ul. Apolinarego Formeli, składająca się z działki nr 30/24 o powierzchni 3.283 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00047762/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz działki nr 30/27 o powierzchni 3.654 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00047763/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej powierzchni 6.937 m2, obie w obrębie 2.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/335/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położnego w Rumi, zwanego „Jeziorna”, zmienionym uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XLIX/652/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXVI/335/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2012 roku dla stref 5.MW/U oraz 8.MW/U1 w rejonie ul. Wiejskiej - działki nr 30/24 i nr 30/27 leżą w terenie oznaczonym symbolem 5.MW/U - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej, bez ustalania proporcji między funkcjami; w terenie 5.MW/U dopuszcza się samodzielne funkcje usługowe z zakresu usług oświaty i opieki zdrowotnej; w terenie 5.MW/U dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.
Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi gospodarczą całość. Dostęp do drogi publicznej możliwy jest poprzez nieruchomość oznaczoną jako działki nr 30/26 i nr 30/22, obr. 2, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną pod planowaną zatokę „kiss and ride”.
Działy III i IV ksiąg wieczystych KW GD1W/00047762/7 i KW GD1W/00047763/4 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę, na okres 350 miesięcy, pod wybudowanie budynku z przeznaczeniem na cele oświatowe - publicznej szkoły podstawowej na 27 oddziałów. Rozpoczęcie działalności oświatowej nastąpić ma z dniem 01.09.2027 r.
Rada Miejska Rumi Uchwałą Nr XLVIII/635/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku wyraziła zgodę na ustanowienie hipoteki na wyżej wymienionej nieruchomości celem zabezpieczenia spłaty ewentualnego kredytu, o który będzie mógł się ubiegać dzierżawca nieruchomości, który na przedmiotowej nieruchomości wybuduje budynek z przeznaczeniem na cele oświatowe, na warunkach określonych przez Burmistrza Miasta Rumi.
Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 0,45 zł za 1 m² powierzchni gruntu w stosunku miesięcznym. Do stawki czynszu doliczany zostanie 23% podatek VAT.
Wadium 23.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

 

Termin pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego wyznaczono na dzień 16 lutego 2024 roku na godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pokój 100.

Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu jest zmiana wymagań przetargowych mająca na celu zwiększenie konkurencyjności wśród potencjalnych oferentów.

Przetarg na oddanie w dzierżawę wyżej wymienionej nieruchomości zostanie ogłoszony ponownie w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

Rumia, dnia 25.01.2024 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń