Czwartek, 01 czerwca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie Burmistrza


Ogłoszenie Burmistrzaf04.07.2017 r.

Burmistrz Miasta Rumi   ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej                 w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

Nieruchomość zabudowana, położona w Rumi przy ul. Miłosza, oznaczona jako działka nr 553/3 o pow. 1091 m2, zapisana w KW GD1W/00038780/3, obręb 18. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/56/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską działka nr 553/3, obręb 18, leży w terenie oznaczonym symbolem 39.U – co oznacza, że jest to teren zabudowy usługowej. Na nieruchomości zlokalizowane są schody wejściowe i wjazd dla osób niepełnosprawnych oraz znajduje się nawierzchnia z kostki brukowej i istnieją nasadzenia drzew.  Przez działkę przebiega sieć ciepłownicza, energetyczna oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00038780/3 są wolne od wpisów i zobowiązań. Cena wywoławcza 273.000,00 zł netto + 23% podatek VAT. Wadium – 27.300,00 zł – wnoszone w pieniądzu.  Minimalne postąpienie – 2.730,00 zł.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 kwietnia 2017 r. Drugi przetarg odbędzie się w dniu  11.08.2017 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 07.08. 2017 roku. Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się    z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją. Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone          w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem        3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu          i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca działki nr 553/3 będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości. Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2016 r., poz. 1061 z późn.zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia. Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.             Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można pod nr tel. 58/6796524 oraz w pokoju 106 Urzędu Miasta Rumi.    

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń