Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rumi o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Jodłowej


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rumi o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Jodłowej17.02.2023 r.

                                                                                                                                  

Burmistrz Miasta Rumi

 

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia: 

 

Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Jodłowej, składająca się z działki nr 256 o pow. 1260m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00068403/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz działki nr  290/1 o pow. 3m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00033846/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej pow. 1263m2, obręb 7.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską - działki nr 256 i nr 290/1 leżą w terenie oznaczonym symbolem F12.U- co oznacza, że jest to teren zabudowy usługowej.

           Wzdłuż najdłuższych boków granicznych nieruchomości przebiega sieć telekomunikacyjna. Na nieruchomości znajduje się studzienka kanalizacyjna i dwa słupy energetyczne, w tym jeden w granicy działki nr 290/1. Nieruchomość porośnięta jest samosiewami drzew. 

          Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00068403/6 są wolne od wpisów i zobowiązań. W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 widnieje wpis o ograniczonym prawie rzeczowym oraz ostrzeżenie – oba wpisy nie dotyczą przedmiotu sprzedaży. Dział IV wolny jest od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 325.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 32.500,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 3.250,00 zł.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 7 października 2022r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 marca 2023 roku o godzinie 1200, w  siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 88 1160 2202 0000 0005 0260 9279 w terminie do dnia 20 marca 2023 roku.

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Rumi.

            Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją. 

             Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.       

            Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

            Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu. 

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.    

            Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości. 

            Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. - Dz. U. 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

            Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pl tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

 

Rumia, dnia 14.02.2023r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń