Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie burmistrza o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości u zbiegu ul. Chełmińskiej i Akacjowej


Ogłoszenie burmistrza o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości u zbiegu ul. Chełmińskiej i Akacjowej15.01.2021 r.

Burmistrz Rumi ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w Rumi u zbiegu ul. Chełmińskiej i ul. Akacjowej, składająca się z działek nr 181/2 o powierzchni 375 m² i nr 253/4 o powierzchni 1083 m², zapisanych w księdze wieczystej nr KW GD1W/00068403/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie oraz działki nr 254/2 o powierzchni 61 m², zapisanej w księdze wieczystej nr KW GD1W/00033846/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, o łącznej powierzchni 1519 m2, obręb 7.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia”, ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, działki oznaczone numerami 181/2, 253/4 i 254/2 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem F9.U,MN - co oznacza, że są to tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Na działce nr 253/4, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 309, wzdłuż ogrodzenia biegnie przewód telekomunikacyjny. Przez działkę nr 181/2, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 254/2 przechodzi  przewód gazowy, który następnie przechodzi przez działkę 254/2 i 253/4. Ponadto od trafostacji przy ul. Akacjowej przechodzi przez wszystkie trzy działki przewód elektroenergetyczny średniego napięcia. Na granicy działek 181/2 i 181/3 stoi słup z napowietrzną linią energetyczną.

Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00068403/6 są wolne od wpisów i zobowiązań.

W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 widnieje wpis o ograniczonym prawie rzeczowym polegającym na ustanowieniu odpłatnej i na czas nieokreślony służebność przesyłu ograniczonej w wykonaniu do części działki numer 435/2 na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. Ponadto widnieje ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym co do prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 131/9.

              Dział IV księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 660.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 66.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 6.600,00 zł.

 

Pierwszy przetarg odbyły się w dniu 6 grudnia 2019r., drugi przetarg  w dniu 15 maja 2020r., a trzeci przetarg w dniu 25 września 2020r.

Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 marca  2021 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 15 marca 2021r.

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Rumi.

 

                Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

             Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.              

                Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

                Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

                Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.             

                Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

                Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

              Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

            Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można pod nr tel. 58/679-65-24 oraz w pokoju 103 Urzędu Miasta Rumi.

Rumia, dnia 12.01.2021 r.

sporz. K. Jażdżewska; spr. J. Jażdżewska -Reszka

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń