Piątek, 12 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie burmistrza o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wyżynnej


Ogłoszenie burmistrza o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wyżynnej27.08.2020 r.

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

 

Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Wyżynnej, składająca się z działki nr 35/23 o powierzchni 776m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00032160/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, działki nr 62/1 o powierzchni 63m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00033853/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, działki nr 396/3 o powierzchni 834m2 i działki nr 56/4 o powierzchni 106m2, zapisanych w księdze wieczystej KW GD1W/00032160/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, o łącznej powierzchni 1779m2,  obręb 19.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr VI/58/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi zwanego „Wzgórzem Markowca” zmienionym Uchwałą Nr III/48/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Wzgórzem Markowca” dla stref 1.MN/MW, 2. MN/MW, 3. MW/U i części strefy 34. KDD, działki nr nr 35/23, 62/1, 396/3 i 56/4 leżą w terenie oznaczonym symbolem 1.MN/MW - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej; niewielki fragment dz. nr 396/3 – oznaczony jest symbolem 34.KDD – co oznacza teren ulic dojazdowych.

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00032160/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Dział IV księgi wieczystej KW GD1W/00033853/1 jest wolny od wpisów i zobowiązań, zaś w dziale III figuruje jeden wpis i jedno ograniczone prawo rzeczowe.

Cena wywoławcza 800.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 80.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 8.000,00 zł.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 6 listopada 2020r.   od godziny 1200, w  siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 2 listopada 2020r. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Rumi.

 

                Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

             Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.              

                Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

                Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

                Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.             

                Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

                Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. - Dz. U. 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

                Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

 

            Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

                Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pl  tel. 58/679 65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

 

Rumia, dnia 25 sierpnia 2020 r.

sporz. K. Jażdżewska;          spr. J. Jażdżewska -Reszka

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń