Sobota, 25 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie burmistrza o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości w rej. ul. Sobieskiego


Ogłoszenie burmistrza o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości w rej. ul. Sobieskiego 07.08.2020 r.

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

 

Nieruchomość położona w Rumi w rejonie ul. Sobieskiego, składająca się z działek nr nr 12/3 o powierzchni 185m2, 12/4 o powierzchni 178m2 i 12/5 o powierzchni 188m2, o łącznej powierzchni 551m2, obręb 20, zapisana w KW GD1W/00033854/8.

Nieruchomość leży w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. 

           W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033854/8 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe do działek nr 245 i nr 41 oraz ograniczone prawo rzeczowe związane z nieruchomością oznaczoną jako działka nr 40/8 nie będącą własnością Gminy Miejskiej Rumia. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Cena wywoławcza 205.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium – 20.500,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Minimalne postąpienie – 2.050,00 zł.

 

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2020 roku

o godzinie 12 00 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych tj. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 11/4, obr. 20, położonej w Rumi przy ul. Sobieskiego, nieruchomości przyległej stanowiącej jedną całość gospodarczą składającej się z działek nr nr 255, 256 i 257, obr. 20, położonej w Rumi przy ul. Sobieskiego oraz nieruchomości składającej się z działek nr 1/3 i nr 1/6, obr. 20, położonej w Rumi w rejonie ul. Sobieskiego. 

 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Ze względu na cechy nieruchomości składającej się z działek nr 12/3, 12/4 i 12/5 o łącznej pow. 551 m2, obr. 20, położonej w Rumi w rejonie ul. Sobieskiego, w tym: jej kształt i powierzchnię, zasadnym jest przeznaczenie jej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.   

             Osoby zgłaszając uczestnictwo w przetargu, zobowiązane są do złożenia do dnia 7 września 2020 roku, w Biurze Obsługi Mieszkańców-Biuro Podawcze Urzędu Miasta Rumi pisemnego oświadczenia, że są właścicielami nieruchomości przyległej i wyrażają wolę przystąpienia do przetargu. 

            Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 7 września 2020 roku.

            Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 10 września 2020 roku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rumia.pl

            Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

            Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.              

                Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

                Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.             

                Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

                Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

                Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

            Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można pod nr tel. 58/679-65-24 oraz w pokoju 103 Urzędu Miasta Rumi.

 

Rumia, dnia 04.08.2020 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń