Poniedziałek, 26 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie burmistrza Rumi o dwóch przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Czarnieckiego


Ogłoszenie burmistrza Rumi o dwóch przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Czarnieckiego25.03.2022 r.

Burmistrz Rumi ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Rumi, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia:

I Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Hetmana Czarnieckiego, oznaczona jako działka nr 69/33 o powierzchni 638m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka, zmienionego Uchwałą Nr XXXII/457/2021  Rady Miejskiej Rumi z dnia 06.10.2021r., działka nr 69/33 leży w obszarze oznaczonym symbolem 33.MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00033562/4 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 340.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 34.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 3.400,00 zł.

 

II - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Hetmana Czarnieckiego, oznaczona jako działka nr 69/34 o powierzchni 662m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka, zmienionego Uchwałą Nr XXXII/457/2021  Rady Miejskiej Rumi z dnia 06.10.2021r., działka nr 69/34 leży w obszarze oznaczonym symbolem 33.MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00033562/4, są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 350.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 35.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 3.500,00 zł

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone odbędą się, według wyżej podanej kolejności, w dniu 29 kwietnia 2022 roku od godziny 1000, w  siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium z zaznaczeniem w tytule przelewu, której nieruchomości dotyczy wpłata wadium, poprzez wypisanie nr działek lub rzymskiej cyfry oznaczającej daną nieruchomość, przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 88 1160 2202 0000 0005 0260 9279 w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 roku.

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Rumi.

 

               Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargów. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

             Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

                Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

                Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

                Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.             

                Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

                Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. - Dz. U. 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

                Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje o przetargach uzyskać można w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pl  tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730-1530.

 

Rumia, dnia 22.03.2022 r.

sporz. K. Jażdżewska;          spr. J. Jażdżewska -Reszka

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń