Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie burmistrza Rumi o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piłsudskiego


Ogłoszenie burmistrza Rumi o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piłsudskiego18.11.2021 r.

Burmistrz Miasta Rumi, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.), zawiadamia, że odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, oznaczona jako działka nr 259/52 o powierzchni 445m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033850/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka działka nr 259/52 leży w terenie oznaczonym symbolem 16.MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce znajduje się fragment sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Wzdłuż granicy, patrząc od strony działek nr 404 i nr 405, przebiega przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia.

Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00033850/0 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 230.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 23.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 2.300,00 zł.

Termin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczono na dzień 17 grudnia 2021 r. na godz. 1000, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu są nowe okoliczności faktyczne powodujące konieczność ponownej analizy sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

 

Rumia, dnia 17.11.2021 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń