Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie burmistrza Rumi o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wałowej


Ogłoszenie burmistrza Rumi o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wałowej29.04.2022 r.

Burmistrz Rumi ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

Nieruchomość niezabudowana położona w Rumi przy ul. Wałowej, oznaczona jako działka nr 131/10 o powierzchni 350m2, obręb 19, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00032160/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr VI/58/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Wzgórzem Markowca” działka nr 131/10 leży w terenie oznaczonym symbolem 8.MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą z nasadzeniami drzew. Wzdłuż granicy z działką nr 131/9 i nr 137/2 przebiega przewód elektroenergetyczny wysokiego napięcia oraz przewód telekomunikacyjny.

         Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00032160/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 200.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium – 20.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Minimalne postąpienie – 2.000,00 zł.

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 4 marca 2022 roku.

 Drugi przetarg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 roku

o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych tj. nieruchomości składającej się z działek nr 131/9 i nr 131/8, obr. 19, położonej w Rumi przy ul. Wałowej oraz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 137/2 obr. 19, położonej w Rumi przy ul. Leśnej.

 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Ze względu na cechy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 131/10 o pow. 350m2, obr. 19, położonej w Rumi przy ul. Wałowej, w tym: jej kształt i powierzchnię, zasadnym jest przeznaczenie jej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.   

             Osoby zgłaszając uczestnictwo w przetargu, zobowiązane są do złożenia do dnia 30 maja 2022 roku, w Biurze Obsługi Mieszkańców-Biuro Podawcze Urzędu Miasta Rumi pisemnego oświadczenia, że są właścicielami nieruchomości przyległej i wyrażają wolę przystąpienia do przetargu. 

            Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 88 1160 2202 0000 0005 0260 9279 w terminie do dnia 30 maja 2022 roku.

            Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 2 czerwca 2022 roku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rumia.pl

            Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

            Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

                Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

                Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.             

                Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

                Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

                Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

            Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można pod nr tel. 58/679-65-24 oraz w pokoju 103 Urzędu Miasta Rumi.

 

Rumia, dnia 25.04.2022 r.

 

sporz. K. Jażdżewska

spr. J. Jażdżewska-Reszka                                                       

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń