Sobota, 28 maja 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej


Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej f16.07.2021 r.

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

 

Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczona jako działka nr 129/4 o powierzchni 2.142 m2, obręb 1, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00031770/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi na obszarze położonym pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki nr 213/26 obr. nr 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym działka nr 129/4 leży w terenie oznaczonym symbolem D1.U1 - co oznacza, że jest to teren usługowy – usługi nieuciążliwe, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej oraz mieszkania dla użytkowników prowadzących działalność zgodnie z przeznaczeniem terenu; dopuszcza się realizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego jako zabudowy towarzyszącej funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu.

               Nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym trwale związanym z gruntem przeznaczonym do rozbiórki. Gmina posiada dokumentację rozbiórki wraz z decyzją zatwierdzającą projekt rozbiórki i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę, którą to przeniesie na rzecz wyłonionego w przetargu Nabywcę. Przeważający obszar działki stanowi jednak grunt niezabudowany.

            Przez działkę od strony ul. Grunwaldzkiej przebiega przewód kanalizacji sanitarnej ks200 z dwoma przyłączami oraz przewód gazowy i telekomunikacyjny. Wzdłuż granicy z działką nr 130/2 przebiega kolejny przewód kanalizacji ks200. W odległości ok. 70m od granic działki (od ul. Grunwaldzkiej) przebiega w poprzek działki - kanalizacja ks1000. 

            Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Grunwaldzkiej dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 129/3 o powierzchni 581m2, obr. 1, położonej w Rumi, przy ul. Grunwaldzkiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia, niezbędnym będzie, przy zbywaniu, ustanowienie na działce nr 129/4, obręb 1, służebności przechodu i przejazdu (droga konieczna) polegającej na korzystaniu z części tej działki, o powierzchni pasa służebności drogowej 172m2, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej oznaczonej jako działka nr 129/3, obręb 1 – której przebieg oznaczono na mapce stanowiącej integralną część niniejszego ogłoszenia.

W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00031770/1 widnieją dwa wpisy o ograniczonym prawie rzeczowym oraz inny wpis - nie dotyczące przedmiotu sprzedaży. Dział IV księgi wieczystej KW GD1W/00031770/1 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 508.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 50.800,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 5.080,00 zł.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 września 2021r. o godzinie 1200, w  siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.-

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 20 września 2021r.

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Rumi.

                Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

             Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.              

                Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

                Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

                Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.             

                Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

                Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. - Dz. U. 2017r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

                Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

            Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

                Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pl  tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

 

Szkic graficzny do ogłoszenia Burmistrza Miasta Rumi o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości  przy ul. Grunwaldzkiej w Rumi

Rumia, dnia 14.07.2021 r.

 

 

Kalendarz wydarzeń