Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie – II przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Władysława IV


Ogłoszenie – II przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Władysława IV 15.05.2020 r.

Ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Rumi, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia:

 

I - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Władysław IV, składająca się z działki nr 12 o powierzchni 548 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, działki nr 14/9 o powierzchni 73 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00005770/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie i z działki nr 27/1 o powierzchni 41 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00009339/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, o  łącznej powierzchni 662 m2, obręb 12.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka działki nr nr 12, 14/9 i 27/1 leżą w terenie oznaczonym symbolem 31 MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce nr 12 znajdują się dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej, jedno z nich leży w granicy z działką nr 11.

Działy III i IV ksiąg wieczystych KW GD1W/00033562/4, KW GD1W/00005770/0, KW GD1W/00009339/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 280.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 28.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 2.800,00 zł.

 

II - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Władysław IV, oznaczona jako działka nr 11 o powierzchni 568 m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00006958/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka działka nr 11 leży w terenie oznaczonym symbolem 31 MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na działce nr 11 w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 2/42 biegnie przewód telekomunikacyjny. Ponadto w granicy z działką nr 12 znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00006958/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 240.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 24.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 2.400,00 zł.

 

Pierwsze przetargi odbyły się w dniu 27 marca 2020r.

Drugie przetargi ustne nieograniczone odbędą się, według wyżej podanej kolejności, w dniu 19 czerwca 2020r. od godziny 1000, w  siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium z zaznaczeniem w tytule przelewu, której nieruchomości dotyczy wpłata wadium, poprzez wypisanie nr działek lub rzymskiej cyfry oznaczającej daną nieruchomość, przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 15 czerwca 2020r.

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Rumi.

 

                Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargów. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

             Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.              

                Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

                Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

                Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.             

                Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

                Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. - Dz. U. 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

                Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

            Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Szczegółowe informacje o przetargach uzyskać można w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pl  tel. 58/679 65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 12.05.2020r.

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń