Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o drugim przetargu – ul. Tysiąclecia


Ogłoszenie o drugim przetargu – ul. Tysiąclecia07.02.2020 r.

Burmistrz Rumi ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Tysiąclecia, oznaczona jako działka nr 18/2 o powierzchni 1180 m2,  obręb 11, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00114647/6 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, uchwalonym Uchwałą Nr VII/66/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2011r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Ceynowy”, zmienionym Uchwałą Nr L/686/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi zwanego „Ceynowy” dla strefy 26.U/MW, nieruchomość szczegółowo wyżej opisana, zlokalizowana została na terenie oznaczonym symbolem 26.U/MW - co oznacza, że jest to teren zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami.

W poprzek działki, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 68/2 obr. 11, przebiega sieć wodociągowa, dalej zaś kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia. Na działce znajdują się dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00114647/6 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 350.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 35.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 3.500,00 zł.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 13 grudnia 2019 r. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu  13 marca 2020 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 9 marca 2020 r.

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Rumi.

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.     

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278 t.j.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

Burmistrz Rumi zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pl  tel. 58/679 65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, 4.02.2020 r.

sporz. K. Jażdżewska; spr. J. Jażdżewska-Reszka

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń