Piątek, 23 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. Rumskie Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych, z dowozem


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. Rumskie Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych, z dowozem12.03.2021 r.

10 marca 2021 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Rumskie Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych z dowozem”, złożona przez Fundację „Wolne Miejsce” z siedzibą przy ul. Zawiszy Czarnego 2/5, 40-872 Rumia.

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz samotnych mieszkańców Rumi oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu i w siedzibie Urzędu może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać do 18 marca 2021 r.
1. Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia.
2. Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl.

Oferta w załączniku.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń