Piątek, 12 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Rybaków


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Rybaków22.12.2023 r.

Burmistrz Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

Nieruchomość niezabudowana położona w Rumi, w rejonie ul. Rybaków, oznaczona jako działka nr 129/20 o powierzchni 462m2, obręb 20, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033854/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Nieruchomość leży w terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi.

Nieruchomość nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi. Na nieruchomości zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna wraz ze studnią. Wzdłuż granicy z działkami nr 129/7 i nr 129/6 przebiega sieć gazowa oraz w niewielkim fragmencie, w południowo-wschodniej części działki nr 129/20, obr. 20, przebiega sieć elektroenergetyczna.

W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033854/8 wpisane są trzy ograniczone prawa rzeczowe tj.: dwie służebności przesyłu ustanowione na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwo Sp. z o.o. oraz jedna służebność gruntowa ustanowiona na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 40/8 – wpisy te nie dotyczą przedmiotu sprzedaży. Dział IV księgi wieczystej KW GD1W/00033854/8 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 250.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium – 25.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Minimalne postąpienie – 2.500,00 zł.

 

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2024 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Przetarg ograniczony jest do właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 129/6 obr. 20, położonej w Rumi przy ul. Metalowców, do współwłaścicieli nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 129/7 obr. 20, położonej w Rumi przy ul. Rybaków oraz użytkownika wieczystego nieruchomości składającej się z działek nr 57/23 i nr 57/25 obr. 20, położonej w Rumi między ulicami Sobieskiego, Włókienniczą i Rybaków.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Ze względu na cechy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 129/20 o pow. 462m2, obr. 20, położonej w Rumi w rejonie ul. Rybaków, w tym: jej kształt i powierzchnię, zasadnym jest przeznaczenie jej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.

Osoby, zgłaszając uczestnictwo w przetargu, zobowiązane są do złożenia do dnia 5 lutego 2024 roku w Biurze Obsługi Mieszkańców-Biuro Podawcze Urzędu Miasta Rumi pisemnego oświadczenia, że są właścicielami/współwłaścicielami/użytkownikiem wieczystym nieruchomości przyległej i wyrażają wolę przystąpienia do przetargu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0005 0260 9279 w terminie do 5 lutego 2024 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 8 lutego 2024 roku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rumia.pl.

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można pod nr tel. 58/679-65-24 oraz w pokoju 103 Urzędu Miasta Rumi.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń