Piątek, 12 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (działka nr 361/4)


Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (działka nr 361/4)03.11.2023 r.

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

Nieruchomość niezabudowana położona w Rumi w rejonie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, oznaczona jako działka nr 361/4 o powierzchni 58m2, obręb 18, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033852/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXVII/393/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 marca 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „ Centrum” w Rumi – ETAP II, działka nr 361/4 leży w terenie oznaczonym symbolem 28.MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług; dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej z usługową; maksymalna wielkość usług: 50% powierzchni użytkowej zabudowy działki.

Na nieruchomości nie wzniesiono obiektów kubaturowych, istnieje betonowe ogrodzenie. W granicy działki (od strony nieruchomości oznaczonej jako działka nr 358) istnieje studnia kanalizacji lokalnej. Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy, która ulegnie rozwiązaniu z chwilą pozytywnego rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.

         Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00033852/4 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 32.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium – 3.200,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Minimalne postąpienie – 320,00 zł.

 

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych tj. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 358 obr. 18, położonej w Rumi przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 360, obr. 18, położonej w Rumi przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Ze względu na cechy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 361/4 o pow. 58m2, obr. 18, położonej w Rumi w rejonie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym: jej kształt i powierzchnię, zasadnym jest przeznaczenie jej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.   

Osoby zgłaszając uczestnictwo w przetargu, zobowiązane są do złożenia do dnia 4 grudnia 2023 roku w Biurze Obsługi Mieszkańców - Biuro Podawcze Urzędu Miasta Rumi pisemnego oświadczenia, że są właścicielami nieruchomości przyległej i wyrażają wolę przystąpienia do przetargu. 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0005 0260 9279 w terminie do dnia 4 grudnia 2023 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 7 grudnia 2023 roku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rumia.pl

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.             

Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można pod nr tel. 58 679-65-24 oraz w pokoju 103 Urzędu Miasta Rumi.

Rumia, 26.10.2023 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń