Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Władysława IV


Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Władysława IV15.09.2023 r.

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Rumi, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia:

I - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Władysława IV, oznaczona jako działka nr 11 o powierzchni 568m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00006958/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka, zmienionym Uchwałą Nr XXXII/457/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 października 2021r., działka nr 11 leży w terenie oznaczonym symbolem 31.MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą. Na działce nr 11 przy granicy z działką nr 2/42, obr. 12, biegnie przewód telekomunikacyjny. W granicy z działką nr 12, obr.12, znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00006958/9 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 327.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 32.700,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 3.270,00 zł.

 

II - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Hetmana Czarnieckiego, składająca się z działek nr 69/35 o powierzchni 599m2 i nr 54 o powierzchni 81m2, o łącznej powierzchni 680m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka, zmienionym Uchwałą Nr XXXII/457/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 października 2021r., działki nr 69/35 i nr 54 leżą w terenie oznaczonym symbolem 33.MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą.

Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00033562/4 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 403.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 40.300,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 4.030,00 zł.

 

III - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Mieszka I, oznaczona jako działka nr 69/36 o powierzchni 672m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka, zmienionym Uchwałą Nr XXXII/457/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 października 2021r., działka nr 69/36 leży w terenie oznaczonym symbolem 33.MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą i samosiewami krzewów.

Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00033562/4 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 398.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 39.800,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 3.980,00 zł.

 

IV - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Mieszka I, oznaczona jako działka nr 69/37 o powierzchni 653m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka, zmienionym Uchwałą Nr XXXII/457/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 października 2021r., działka nr 69/37 leży w terenie oznaczonym symbolem 33.MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą i samosiewami krzewów.

Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00033562/4 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 387.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 38.700,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 3.870,00 zł.

 

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone odbędą się, według wyżej podanej kolejności, w dniu 20 października 2023r. od godziny 1000, w  siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium z zaznaczeniem w tytule przelewu, której nieruchomości dotyczy wpłata wadium, poprzez wypisanie nr działki lub rzymskiej cyfry oznaczającej daną nieruchomość, przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 88 1160 2202 0000 0005 0260 9279 w terminie do dnia 16 października 2023r.

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Rumi.

 

                Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargów. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

             Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

                Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

                Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

                Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.             

                Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

                Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. 2017r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

                Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

 

            Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Szczegółowe informacje o przetargach uzyskać można w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pl tel. 58/679 65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

 

Rumia, dnia 12.09.2023 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń