Piątek, 15 Styczeń 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności


Orzekanie o stopniu niepełnosprawnościf28.10.2015 r.

Zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia musi być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku do Zespołu przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się zainteresowany oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

Składane do PZON wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, po określeniu specjalności przewodniczącego składu orzekającego do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka.
O terminie posiedzenia składu orzekającego w celu przeprowadzenia badania stanu zdrowia, osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy dziecka powiadamiany jest na piśmie. Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności wydaje się do celów:

[list  icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#1e73be” icon_bg_hover=”#ffffff” ]Odpowiedniego zatrudnienia,Szkolenia,Zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej,Uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,Konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych opiekuńczych terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej i inne placówki np. turnusy rehabilitacyjne i zasiłki z pomocy społecznej),Uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,Uzyskania uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 -Prawa o ruchu drogowym tj. karta parkingowa,Prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju,Korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów np. ulgi telekomunikacyjne i inne[/list]

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wystawia legitymacje osób niepełnosprawnych.

Aby otrzymać taką legitymację należy złożyć:

[list icon=”momizat-icon-file” icon_color=”#ffffff” icon_color_hover=”#1e73be” icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#1e73be” icon_bg_hover=”#ffffff” ]wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej: dorosłej – dzieci do 16 roku życia,kserokopię ważnego orzeczenia,jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3.5 cm x 4.5 cm[/list]

W przypadku składania wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, nie wymaga się składania zdjęcia.

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – Pani Iwona Romanowska przyjmuje wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania Zespołu w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00 w pokoju nr 10.

Więcej informacji na stronie: www.pcprwejherowo.pl

Kalendarz wydarzeń