Piątek, 12 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości przy ul. A. Formeli


Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości przy ul. A. Formeli 23.02.2024 r.

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej gospodarczą całość, położonej w Rumi, będącej własnością Gminy Miejskiej Rumia:

Nieruchomość położona w Rumi, w rejonie ul. Apolinarego Formeli, składająca się z działki nr 30/24 o powierzchni 3.283m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00047762/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz działki nr 30/27 o powierzchni 3.654m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00047763/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej powierzchni 6.937m2, obie w obrębie 2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/335/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położnego w Rumi, zwanego „Jeziorna”, zmienionym uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XLIX/652/2022 z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXVI/335/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2012r. dla stref 5.MW/U oraz 8.MW/U1 w rejonie ul. Wiejskiej - działki nr 30/24 i nr 30/27 leżą w terenie oznaczonym symbolem 5.MW/U - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej, bez ustalania proporcji między funkcjami; w terenie 5.MW/U dopuszcza się samodzielne funkcje usługowe z zakresu usług oświaty i opieki zdrowotnej; w terenie 5.MW/U dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi gospodarczą całość. Dostęp do drogi publicznej możliwy jest poprzez nieruchomość oznaczoną jako działki nr 30/26 i nr 30/22, obr. 2, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia,  przeznaczoną pod planowaną zatokę „kiss and ride”.

         Działy III i IV ksiąg wieczystych KW GD1W/00047762/7 i KW GD1W/00047763/4 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę, na okres 350 miesięcy, pod wybudowanie budynku z przeznaczeniem na cele oświatowe - publicznej szkoły podstawowej na 27 oddziałów. Rozpoczęcie działalności oświatowej nastąpić ma z dniem 01.09.2027r.

         Rada Miejska Rumi Uchwałą Nr XLVIII/635/2022 z dnia 24 listopada 2022r. wyraziła zgodę na ustanowienie hipoteki na wyżej wymienionej nieruchomości celem zabezpieczenia spłaty ewentualnego kredytu, o który będzie mógł się ubiegać dzierżawca nieruchomości, który na przedmiotowej nieruchomości wybuduje budynek z przeznaczeniem na cele oświatowe, na warunkach określonych przez Burmistrza Miasta Rumi.

       Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 0,45zł za 1m² powierzchni gruntu w stosunku miesięcznym. Do stawki czynszu doliczany zostanie 23% podatek VAT.

        Wadium 23.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

 

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się w dniu 27 marca 2024 roku

 o godzinie 1100, w  siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100

 i rozpocznie się od otwarcia części jawnej przetargu.

 

Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo do zorganizowania przetargu dwustopniowego.

 

             Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty i wpłacenie wadium.

Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 88 1160 2202 0000 0005 0260 9279 w terminie do dnia 25 marca 2024 roku. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – przetarg na dzierżawę nieruchomości.” Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Rumi.

 

             Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej klauzulą: „Nie otwierać przed rozpoczęciem przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Rumi, w rejonie ul. Apolinarego Formeli.”-  w Sekretariacie (pok. 204) do godz. 1500 Urzędu Miasta Rumi ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia lub przesłać pocztą na wskazany adres - w terminie do dnia 25 marca 2024 roku. Formularz ofertowy stanowi załącznik do Regulaminu przetargu zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 2363/69/2024 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 20 lutego 2024 roku, zwany dalej: „Regulaminem” i można go pobrać w pok. 103 Urzędu Miasta Rumi.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Rumi.

 

Do oferty należy dołączyć:

  1. kopię dowodu wniesienia wadium,
  2. koncepcję planowanego budynku szkoły, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- projekt koncepcyjny obiektu obejmujący co najmniej rzuty kondygnacji i elewacje budynku, charakterystyczne przekroje z podaniem zastosowanych rozwiązań materiałowych i instalacyjnych, w tym wstępną charakterystykę energetyczną i informację, czy przewidywane jest OZE oraz bilans powierzchni;

- wizualizacje (min.: 2 widoki całego terenu w ujęciu z lotu ptaka, 4 ujęcia budynku z poziomu terenu, w tym co najmniej jedno od strony ulicy Apolinarego Formeli, 4 widoki wnętrz budynku w tym sala lekcyjna, świetlica, hol),

  1. koncepcję zagospodarowania terenu,
  2. oświadczenie, że Oferent posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 900 z późn. zm.) lub zapewni podmiot, zwany dalej: „Operatorem”, do prowadzenia publicznej szkoły podstawowej, który będzie spełniał ten wymóg,
  3. projekt umowy z Operatorem, który będzie prowadził na mocy odrębnej umowy, nowo wybudowaną szkołę.

 

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium i złożenie oferty przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy (dostępnej w pok. 103 Urzędu Miasta Rumi) i ich akceptacją.

 

            Uczestnicy części jawnej przetargu reprezentujący Oferentów okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

                Wadium wniesione przez Oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się zgodnie z Regulaminem, bez odsetek, przelewem na konto Oferenta.

                Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy dzierżawy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.      

Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu Dzierżawca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie dzierżawy sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

Dzierżawca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

 

            Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

           Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

            Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pl tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

 

Rumia, 20.02.2024 r.

sporz. K. Jażdżewska

spr. J. Jażdżewska -Reszka

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń