Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi


Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi18.12.2020 r.

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia: 

 

Nieruchomość niezabudowana położona w Rumi przy ul. Zielarskiej, oznaczona jako działka nr 38/2 o powierzchni 92m2, obręb 21, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00030968/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr III/51/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie ulicy Żwirowej, działka nr 38/2 leży w terenie oznaczonym symbolem 02.MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wzdłuż działki 38/2 przebiega kanalizacja sanitarna wraz z przyłączem oraz sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia.

           Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00030968/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań. 

Cena wywoławcza 34.000,00 zł netto + 23% podatek VAT. 

Wadium – 3.400,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

Minimalne postąpienie – 340,00 zł.

 

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 roku

o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych tj. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 38/6 obr. 21, położonej w Rumi przy ul. Zielarskiej, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 38/1, obr. 21, położonej w Rumi w przy ul. Zielarskiej, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 37/2, obr. 21, położonej w Rumi w przy ul. Stefana Batorego oraz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 37/3, obr. 21, położonej w Rumi w przy ul. Zielarskiej.

 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Ze względu na cechy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 38/2 o pow. 92 m2, obr. 21, położonej w Rumi przy ul. Zielarskiej, w tym: jej kształt i powierzchnię, zasadnym jest przeznaczenie jej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.    

             Osoby zgłaszając uczestnictwo w przetargu, zobowiązane są do złożenia do dnia 18 stycznia 2021 roku, w Biurze Obsługi Mieszkańców-Biuro Podawcze Urzędu Miasta Rumi pisemnego oświadczenia, że są właścicielami nieruchomości przyległej i wyrażają wolę przystąpienia do przetargu.  

            Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 18 stycznia 2021 roku.

            Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 21 stycznia 2021 roku,na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rumia.pl

            Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

            Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.       

            Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

            Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.    

            Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości. 

            Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

            Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

            Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

            Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można pod nr tel. 58/679-65-24 oraz w pokoju 103 Urzędu Miasta Rumi.

 

 

Rumia, dnia 14.12.2020r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń