Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 553/3 obr. 18, ul. Miłosza


Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 553/3 obr. 18, ul. Miłosza05.11.2021 r.

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Miłosza, oznaczona jako działka nr 553/3 o powierzchni 1091m2, obręb 18, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00038780/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

             Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr VI/56/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską, działka nr 553/3 leży w terenie oznaczonym symbolem 39.U – co oznacza, że jest to teren zabudowy usługowej; dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej.

Na nieruchomości zlokalizowane są schody wejściowe i wjazd dla osób niepełnosprawnych oraz znajduje się nawierzchnia z kostki brukowej. Na działce istnieją nasadzenia drzew oraz zlokalizowane są następujące sieci: kanalizacja deszczowa kd300, kanalizacja sanitarna ks160, przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia oraz kanał ciepłowniczy. W granicy działki, od strony ul. Miłosza, usytuowane są dwa słupy oświetleniowe trzeci słup posadowiony jest na działce.

            Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Miłosza w Rumi, dla  lokali użytkowych nr 3 i nr 4, zapisanych w księgach wieczystych Nr GD1W/00070654/7 i Nr GD1W/00070655/4 Sądu Rejonowego w Wejherowie, mieszczących się w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 553/4 obr. 18, od strony ul. Miłosza w Rumi, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia, Nabywca nieruchomości oznaczonej jako działka nr 553/3, obręb 18, zobowiązany będzie do ustanowienia na działce nr 553/3, na czas nieokreślony, służebności przechodu i przejazdu (droga konieczna) polegającej na korzystaniu z części tej działki, o powierzchni pasa służebności drogowej 143m2, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej zapisanej w księdze wieczystej Nr GD1W/00070654/7 i Nr GD1W/00070655/4, zgodnie ze szkicem graficznym do niniejszego ogłoszenia.

            Nieruchomość zostanie zbyta na cele publiczne stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.).

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00038780/3 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 620.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 62.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 6.200,00 zł.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się, w dniu 14 stycznia 2022r. o godzinie 1200, w  siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 88 1160 2202 0000 0005 0260 9279 w terminie do dnia 10 stycznia 2022r.

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Rumi.

 

                Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

             Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

                Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

                Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

                Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.             

                Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

                Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. - Dz. U. 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

                Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

            Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pl tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Szkic graficzny do ogłoszenia Burmistrza Miasta Rumi o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Miłosza w Rumi

Rumia, dnia 02.11.2021 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń