Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Przetarg na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 2/6 i nr 40/2, obr. 5, rej. ul. Kazimierskiej


Przetarg na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 2/6 i nr 40/2, obr. 5, rej. ul. Kazimierskiej05.11.2021 r.

Burmistrz Rumi ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

Nieruchomość niezabudowana położona w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej, składająca się z działki nr 2/6 o powierzchni 4.594m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00035000/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie i działki nr 40/2 o powierzchni 162m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00033845/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, o łącznej powierzchni 4.756m2, obręb 5.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/469/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, ograniczonego od północy i wschodu granicami miasta oraz ul. I Dywizji Wojska Polskiego i planowanym przebiegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, działki nr 2/6 i nr 40/2 leżą w terenie oznaczonym symbolem 4.P,U - co oznacza, że jest to teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

Nieruchomość jest niezabudowana. Na działce 2/6 wzdłuż granicy z działką nr 2/8 występują drzewa. Na działce nr 40/2 znajduje się fragment rowu melioracyjnego i przepustu.

         Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00035000/1 jest wolny od wpisów i zobowiązań. W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033845/2 widnieje pięć wpisów, które nie dotyczą nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszego przetargu. Dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od wpisów i zobowiązań.    

Cena wywoławcza 330.600,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium – 33.060,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Minimalne postąpienie – 3.310,00 zł.

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 2 lipca 2021r.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 roku

o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych tj. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2/8 obr. 5, położonej w Rumi przy ul. Kazimierskiej, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3/6, obr. 5, położonej w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej, nieruchomości składającej się z działek nr nr 2/5, 5/1, 59, 60, 61, obr. 5, położonej w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej oraz nieruchomości składającej się z działek nr nr 40/1, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/6 i 39/7, obr. 5, położonej w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej.

 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Ze względu na cechy nieruchomości składającej się z działek nr 2/6 i 40/2 o łącznej pow. 4756m2, obr. 5, położonej w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej, w tym: jej kształt i powierzchnię, zasadnym jest przeznaczenie jej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.   

            Osoby zgłaszając uczestnictwo w przetargu, zobowiązane są do złożenia do dnia 6  grudnia 2021 roku, w Biurze Obsługi Mieszkańców-Biuro Podawcze Urzędu Miasta Rumi pisemnego oświadczenia, że są właścicielami nieruchomości przyległej i wyrażają wolę przystąpienia do przetargu. 

            Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 88 1160 2202 0000 0005 0260 9279 w terminie do dnia 6 grudnia 2021 roku.

            Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 9 grudnia 2021 roku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rumia.pl

            Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

            Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.    

            Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

            Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

            Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

            Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

            Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

            Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można pod nr tel. 58/679-65-24 oraz w pokoju 103 Urzędu Miasta Rumi.

Rumia, dnia 2.11.2021r.

sporz. K. Jażdżewska

spr. J. Jażdżewska-Reszka                                                       

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń