Poniedziałek, 26 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Derdowskiego 22


Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Derdowskiego 2218.09.2020 r.

Burmistrz Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

Nieruchomość zabudowana położona w Rumi przy ul. Derdowskiego 22, oznaczona jako działka nr 556/3 o powierzchni 3272 m2, obręb 18, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00031605/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską zatwierdzoną Uchwałą Nr VI/56/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2011r. działka nr 556/3 leży w terenie oznaczonym symbolem 01.M - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków do czterech mieszkań oraz usług nieuciążliwych jako funkcji towarzyszącej.

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, budynkiem gospodarczym adaptowanym do funkcji mieszkalnej oraz trzema budynkami gospodarczymi murowanymi.

    Nieruchomość jest nieużytkowana, porośnięta chwastami i samosiewami drzew. Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną, gazową, wodociągową, sanitarną. W rogu działki u zbiegu ul. Derdowskiego i ul. Czesława Miłosza wchodzi niewielki fragment sieci c.o.

     Na działce zlokalizowane zostały pasy komunikujące nieruchomość składającą się z działki nr 557 i działki nr 566 z ul. Czesława Miłosza i ul. Pułaskiego w Rumi.

     Nabywca nieruchomości oznaczonej jako działka nr 556/3 zobowiązany będzie, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Pułaskiego, dla nieruchomości składającej się z działki nr 557 o powierzchni 221m2 i działki nr 566 o powierzchni 828m2, o łącznej powierzchni  1049m2, położonej w Rumi, w rejonie ul. Pułaskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia, do  ustanowienia na działce nr 556/3, obręb 18, służebności gruntowej celem wybudowania infrastruktury technicznej oraz służebności przechodu i przejazdu (droga konieczna) polegającej na korzystaniu z części tej działki, o powierzchni pasa służebności 195m2, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej oznaczonej jako działki nr nr 557 i 566, obręb 18, zgodnie ze szkicem graficznym do niniejszego ogłoszenia.

                 

W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00031605/4 wpisana jest służebność przechodu i przejazdu przez działkę nr 678/3 dla działki nr 678/1 niestanowiącej własności Gminy Miejskiej Rumia. Dział IV księgi wieczystej KW GD1W/00031605/4 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 1.600.000,00 zł.

Wadium 160.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Minimalne postąpienie 16.000,00 zł.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20 listopada 2020r. o godzinie 1200, w  siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 16 listopada 2020r.

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Rumi.

                Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

             Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.              

                Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

                Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

                Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.             

                Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

                Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. - Dz. U. 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

                Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

            Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pl  tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730-1530.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń