Piątek, 19 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rekrutacja do klasy I


Rekrutacja do klasy I27.03.2017 r.


Uwaga! Do klasy I publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. (Zgłoszenie do klasy I dostępne będzie w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły obwodowej)  

REKRUTACJA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUMI Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów spoza obwodu do samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 określa rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa, po przyjęciu dzieci z obwodu, nadal dysponować będzie wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.  

 1. Terminy rekrutacji kandydatów spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej:

 

L.p. Czynności  postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 10.04.2017 r. – 24.04.2017 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 10 maja 2017 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 10.05.2017 r. – 15.05.2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 maja 2017 r.

 

 1. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla kandydatów do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Rumia:

 

 1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt;
 2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt;
 3. niepełnosprawność kandydata – 30 pkt;
 4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt;
 5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt;
 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt;
 7. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:
 2. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek;
 3. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 2 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek;
 4. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 3 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze  zm.);
 5. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 6. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 5 - oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;
 7. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.);
 8. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.

  Dokumenty wymienione w pkt 3, 4 i 6 należy składać w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.  

 1. Wniosek dostępny będzie w sekretariacie szkoły oraz na jej stronie internetowej.

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa będzie nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor tej szkoły przeprowadzi postępowanie uzupełniające.

  Terminy postępowania uzupełniającego:

L.p. Czynności  postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 19.06.2017 r. – 18.08.2017 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23 sierpnia 2017 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 23.08.2017 r. – 25.08.2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 29 sierpnia 2017 r.

 

W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie ma procedura taka jak w postępowaniu rekrutacyjnym.    

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń