Piątek, 19 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rekrutacja do przedszkoli


Rekrutacja do przedszkoli27.03.2017 r.


REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W RUMI

  Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 określa rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.

 

 1. Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych:

 

L.p. Czynności  postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
 •   przedszkola;
 •   oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;
23.03.2017 r. – 05.04.2017 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 12 kwietnia 2017 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 12.04.2017 r. – 21.04.2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27 kwietnia 2017 r.

 

 1. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia:
 • na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie powyższe kryteria mają jednakową wartość - 20 punktów.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
 1. dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo lub rodziców studiujących bądź uczących się w systemie dziennym – 5 punktów;
 2. dziecko korzystające z opieki przedszkolnej w wymiarze co najmniej 10 godzin i więcej dziennie – 4 punkty;
 3. dziecko korzystające z opieki przedszkolnej w wymiarze co najmniej 9 godzin dziennie – 3 punkty;
 4. dziecko posiadające rodzeństwo, które uczęszcza lub uczęszczało do placówki – 2 punkty.

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów zostały wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału wychowania przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

 

 1. Wniosek dostępny jest tutaj, a także w sekretariacie przedszkola/szkoły oraz na ich stronach internetowych.  

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej będą nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej przeprowadzi postępowanie uzupełniające.

  Terminy postępowania uzupełniającego:

L.p. Czynności  postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
 •   przedszkola;
 •   oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;
22.05.2017 r. – 26.05.2017 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 31 maja 2017 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 31.05.2017 r. – 02.06.2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 5 czerwca 2017 r.

 

W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie ma procedura taka jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń