Poniedziałek, 18 Październik 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
Fundusze krajowe Fundusze UE BIP Rumia

Rekrutacja na asystenta rodziny


Rekrutacja na asystenta rodziny f06.10.2021 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2,  84-230 RUMIA

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKA PRACY

ASYSTENTA RODZINY – 1 ETAT

W DZIALE WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

(umowa na czas określony)

w wymiarze pełnego etatu

OFERTA Z DNIA 6.10.2021 r.

w ramach realizacji Projektu ,,Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia” 
nr RPPM.06.02.02-22-0067/20

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie:

a)       wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

b)       lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,

c)       wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, a także  udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

5. kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

6. kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku  do niej/niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

7. kandydat/kandydatka nie był / nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku pracy – mile widziane,
 2. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,
 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 4. samodzielność, rzetelność, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań i czynności na stanowisku:

 1. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych z dziećmi,
 2. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 3. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 4. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 5. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 6. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 7. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 8. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 9. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
  w ciąży i rodzin ,,Za życiem”,
 10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pól roku,
 12. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 13. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 14. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2020 r. poz. 218), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,
 15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 16. opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 17. opracowywanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodzina, która jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 18. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 19. opracowywanie bilansu potrzeb oraz prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
 20. współpraca z organizacjami samopomocowymi, prowadzenie banku informacji
  o potrzebach i możliwościach,
 21. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 22. prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów, oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
 23. współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo-wychowawczą,
 24. regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym    ośrodkiem preadopcyjnym, w których umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności
  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i sądem,
 25. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 26. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych  potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 27. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
  i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 28. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób
  i rodzin,
 29. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 30. podejmowanie działań w kierunku ograniczania zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób korzystających z pomocy społecznej,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – curriculum vitae zawierający informacje, o których mowa w artykule 221 ustawy
  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1320) tj. imię (imiona)
  i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających staż pracy;
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  (na druku do pobrania
  na stronie załącznik nr 1);
 7. ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy;
 8. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku rekrutacji nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wymiar czasu pracy: 1 etat (1/1)

W czasie zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych  z dnia 21 listopada 2008 r.  (tj. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1282).

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę październik 2021 r.

Z kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas trwania projektu do 30.06.2023 r. (w tym pierwsza umowa na czas określony - 3 miesiące.)

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych  osobiście
w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka od godziny 7.30 do godziny 15.30 lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,  84-230 Rumia, ul. Ślusarska 2 do dnia 18.10.2021 r., z dopiskiem: dotyczy rekrutacji na stanowisko asystenta rodziny
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi.  Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rumi w miesiącu wrześniu 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej/powyżej* 6%.

Obowiązek informacyjny administratora, zgodny z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), znajduje się na stronie MOPS w Rumi oraz na BIP MOPS w zakładce RODO.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kalendarz wydarzeń