Wtorek, 18 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Sprawdź formy wsparcia od PFRON-u


Sprawdź formy wsparcia od PFRON-u09.05.2024 r.

Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Nie stać cię na opłatę najmu mieszkania? A może mieszkanie, które zajmujesz, jest pełne barier architektonicznych? Sprawdź, czy możesz skorzystać z poniższych form wsparcia.

Samodzielność – Aktywność – Mobilność to program uruchomiony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Na terenie powiatu wejherowskiego realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. W ramach tego programu dostępne są następujące moduły: „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. Mają one na celu pomoc w zwiększeniu samodzielności oraz ułatwienie aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie najmu mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dla beneficjenta (dotyczy programu Mieszkanie dla absolwenta), a w przypadku programu „Dostępne mieszkanie” dofinansowanie zamiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych.

 

Program „Mieszkanie dla absolwenta” to moduł kierowany do osób z niepełnosprawnością, absolwentów szkół, którzy nie posiadają własnego mieszkania i są w wieku aktywności zawodowej. Przedmiotem dofinansowania jest dopłata do najmu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Adresatami programu są:
– absolwenci szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, (którzy ukończyli edukację  w ciągu 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku)
– lub osoby opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą

Osoby te jednocześnie muszą spełniać poniższe kryteria:
– są osobami z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub posiadają orzeczenie równoważne np. określające niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– są osobami z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym z powodu schorzeń narządu słuchu (lub posiadają orzeczenie równoważne);
– posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyły 18 rok życia i nie są osobami ubezwłasnowolnioną);
– złożyły oświadczenie, że nie są właścicielem mieszkania ani nie przysługuje im prawo do spółdzielczego lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
– złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub podjęciu zatrudnienia.

Z programu mogą także skorzystać osoby opuszczające instytucjonalne lub rodzinne formy pieczy zastępczej, pod warunkiem, że nie są właścicielem mieszkania ani nie przysługuje takim osobom prawo do lokalu w miejscowości, w której pracują lub poszukują zatrudnienia i złożą stosowne oświadczenie w tej sprawie.

Dofinansowanie do wynajmu takiego mieszkania lub domu jednorodzinnego jest udzielane na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia. Obecnie może to być nawet 60 miesięcy.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji wynajmowanego mieszkania, a także, czy beneficjent porusza się na wózku inwalidzkim.

Dofinansowanie ulega stopniowemu obniżeniu wraz z upływem 60 miesięcy w następującej proporcji:
– od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztów najmu;
– od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu;
– od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu

Na stronie internetowej PFRON-u raz na kwartał publikowane są wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji wynajmowanego mieszkania.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Realizatorem programu w powiecie wejherowskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. J. III Sobieskiego 279a, tel. 58 672 27 02.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.
Składanie wniosków odbywa się tylko w formie elektronicznej – bez wychodzenia z domu, bez kolejek, co znacznie ułatwia aplikowanie o dofinansowanie.
Ponadto pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie udzielają w siedzibie urzędu pomocy przy składaniu wniosku w formie elektronicznej.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w każdym czasie, do wyczerpania dostępnych środków.

 


Program „Dostępne mieszkanie” kierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które w zajmowanym mieszkaniu mają bariery ograniczające im codzienne funkcjonowanie.
Przy wsparciu z PFRON osoby z niepełnosprawnością mogą zamienić swój lokal mieszkalny na mieszkanie pozbawione barier architektonicznych.
Przedmiotem dofinansowania jest dopłata do zamiany mieszkania na takie, które znajduje się na parterze lub w blokach z windą do poziomu zero przed budynkiem.

Adresatami programu są:
Osoby z niepełnosprawnością bez względu na wiek, które jednocześnie:
– są osobami z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (orzeczenie traktowane na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności)
– lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy dzieci do 16 roku życia), z tytułu schorzeń narządu ruchu uniemożliwiających poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego;

Które:
– złożą oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną świadczącą o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
– złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego na mocy prawa własnościowego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, przedmiotowy dokument składa  opiekun prawny.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od lokalizacji, w której nabywane mieszkanie się znajduje i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.
Na stronie internetowej PFRON raz na kwartał są publikowane maksymalne wartości dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania.

Jak i gdzie złożyć wniosek?
Realizatorem programu w powiecie wejherowskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. J. III Sobieskiego 279a, tel. 58 672 27 02.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.
Składanie wniosków odbywa się tylko w formie elektronicznej tj. bez wychodzenia z domu, bez kolejek, co podobnie jak w przypadku wyżej opisanego programu znacznie ułatwia aplikowanie o dofinansowanie.
Ponadto pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie udzielają w urzędzie pomocy przy składaniu wniosku w formie elektronicznej.

Termin składania wniosków
Wnioski można składać nie później niż do 31.12.2024 r. lub do wyczerpania dostępnych środków.

Materiał nadesłany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń