Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Świadczenie Dobry Start (300+)


Świadczenie Dobry Start (300+)20.07.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że od 1 lipca 2018 roku będzie realizował ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz program rządowy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Zarówno nowe świadczenie „Dobry Start”, jak i świadczenie wychowawcze Rodzina 500+, realizowane będą przez pracowników MOPS w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 – pok. nr 04 tel. (58) 679-65-40 oraz pok. nr 016 (58) 679-66-41. Wnioski o ustalenie prawa do następujących świadczeń: – świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) – świadczenie Dobry Start (300+) będzie można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną  natomiast od 1 sierpnia 2018 r. w formie papierowej.

Świadczenie "Dobry Start" (300+)

Dla kogo wsparcie? Świadczenie „Dobry Start” przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia: – przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia, – przez dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Jak otrzymać świadczenie dobry start? Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – (w powiatowym centrum pomocy rodzinie) rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Uproszczona procedura Przyznanie świadczenia "Dobry Start" nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia "Dobry Start" na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia. Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Kiedy rodzina otrzyma wsparcie? W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach ustalenie prawa i wypłata świadczenia nastąpi maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń