Wtorek, 04 Sierpień 2020

Trzecie przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości przy ul. Władysława IV


31.07.2020 r.

Wyciąg z ogłoszenia o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Rumi, przy ul. Władysława IV, stanowiących własność gminy miejskiej.

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

I - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Władysława IV, składająca się z działki nr 12 o powierzchni 548 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, działki nr 14/9 o powierzchni 73 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00005770/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie i z działki nr 27/1 o powierzchni 41 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00009339/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, o łącznej powierzchni 662 m2, obręb 12.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka działki nr nr 12, 14/9 i 27/1 leżą w terenie oznaczonym symbolem 31 MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce nr 12 znajdują się dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej, jedno z nich leży w granicy z działką nr 11.

Działy III i IV ksiąg wieczystych KW GD1W/00033562/4, KW GD1W/00005770/0, KW GD1W/00009339/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 280.000,00 zł. Wadium 28.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

II - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Władysław IV, oznaczona jako działka nr 11 o powierzchni 568 m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00006958/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka działka nr 11 leży w terenie oznaczonym symbolem 31 MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na działce nr 11 w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 2/42 biegnie przewód telekomunikacyjny. Ponadto w granicy z działką nr 12 znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00006958/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 240.000,00 zł. Wadium 24.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone odbyły się w dniu 27 marca 2020 roku, a drugie przetargi w dniu 19 czerwca 2020r.

Trzecie przetargi ustne nieograniczone odbędą się, według wyżej podanej kolejności, w dniu 4 września 2020 roku od godziny 1000, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Wadium należy wnieść do dnia 31 sierpnia 2020 roku w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 28.07.2020 r.

sporz. K. Jażdżewska
spr. J. Jażdżewska – Reszka
Kalendarz wydarzeń