Czwartek, 08 grudnia 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zachęcamy podmioty gospodarcze do udzielania pomocy materialnej uczniom


Zachęcamy podmioty gospodarcze do udzielania pomocy materialnej uczniomf18.01.2022 r.

Gmina Miejska Rumia zaprasza podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie sprzedaży artykułów określonych w załączniku do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków słuchaczy zamieszkujących na terenie Miasta Rumi, przyjętego niżej wymieniona uchwałą, a w szczególności: artykułów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, środków dydaktycznych, tj. sprzęt muzyczny, komputer, laptop, drukarka, itp., do współpracy w ramach realizacji stypendiów szkolnych dla uczniów, zamieszkałych na terenie Rumi, w okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. w związku z art. 90b ust 1-3, 90c ust. 2 pkt.1, art. 90d ust. 7 i 8, 90f pkt. 1-3, 90m ust. 1, 90n ust. 1, 2, 4, 5 i 5a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U z 2021 poz. 1915) oraz Uchwałą Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 czerwca 2015 r. zmienioną Uchwałą Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/90/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Realizacja stypendiów odbywać się będzie poprzez wydanie towaru przedstawicielowi ustawowemu ucznia na podstawie imiennej listy, otrzymanej z Urzędu Miasta Rumi, Wydziału Spraw Społecznych, przy ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, która będzie stanowiła załącznik do zbiorczej miesięcznej faktury VAT, z dokonanymi wpisami dotyczącymi poszczególnych uczniów, wysokości wykorzystanych w danym miesiącu stypendiów szkolnych, specyfikacji wydanego towaru poprzez wpisanie daty zakupu i złożenie czytelnego podpisu.

Przed wydaniem towaru przedstawiciel ustawowy ucznia, na którego przyznano świadczenie, zobowiązany jest okazać oryginał decyzji przyznającej świadczenie, na odwrocie, której sprzedawca winien wpisać kwotę zakupu (cyfrowo i słownie), datę realizacji, potwierdzając pieczątką sklepu oraz czytelnym podpisem.

Podmioty zainteresowane współpracą mogą zgłaszać się w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 r.:

  • Osobiście do Urzędu Miasta Rumi, Wydział Spraw Społecznych przy ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia), pokój 010, w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 17.00, a od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30;
  • Pocztą elektroniczną: (e-mail): m.skrzypczynska@um.rumia.pl

Warunki formalne niezbędne do zawarcia umowy z Gminą Miejską Rumia:

  • Dokument poświadczający uprawnienia do podpisywania umowy w imieniu zgłaszającego.
Sporządziła: Magdalena Skrzypczyńska, e-mail: m.skrzypczynska@um.rumia.pl, tel. (58) 679-65-39
Sprawdziła: Wiesława Pacholczyk, e-mail: w.pacholczyk@um.rumia.pl, tel. (58) 679-65-41
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń