Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zawiadomienie


Zawiadomienie20.07.2018 r.

Burmistrz Rumi, stosownie do art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz w związku z art. 8 wymienionej ustawy i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamia spadkobierców po Pani Bronisławie Kandzorra, iż Gmina Miejska Rumia zamierza przeznaczyć do sprzedaży działkę nr 9/6, obr. 9 o powierzchni 241 m2, położoną w Rumi w rejonie ul. Artura Grottgera, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia. Działka nr 9/6, szczegółowo wyżej opisana, (przed podziałem dz. nr 9/2, obr. 9) została nabyta od Pani Bronisławy Kandzorra  na rzecz Gminy Miejskiej Rumia na podstawie decyzji starosty wejherowskiego z dnia 5.08.2008 r. nr AB17-X – 7331/DR/9/08. Odszkodowanie za przejętą przez gminę nieruchomość ustalone zostało na podstawie decyzji starosty z dnia 8.06.2010 r, która stała się ostateczna w dniu 20.07.2010 r. Informujemy, że na podstawie art. 136 i następne ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercom przysługuje roszczenie o zwrot przedmiotowej  nieruchomości lub jej części. W tym celu należy złożyć wniosek do starosty wejherowskiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, na adres: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4, w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia podania zawiadomienia do publicznej wiadomości. Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami, w razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, poprzedni właściciel będzie zobowiązany zwrócić gminie miejskiej Rumia kwotę zwaloryzowanego odszkodowania za grunt przejęty na rzecz gminy. W przypadku niezłożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części w podanym terminie, uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej części wygasa. Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi ul. Sobieskiego 7, na okres 3 miesięcy, a także opublikowanie na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi oraz w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń