Piątek, 08 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zmiany organizacyjne mające na celu ograniczenie zagrożenia zarażenia się wirusem


Zmiany organizacyjne mające na celu ograniczenie zagrożenia zarażenia się wirusem22.04.2020 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 620/120/2020
Burmistrza Miasta Rumi
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

W związku z aktualnymi zagrożeniami, w Urzędzie Miasta Rumi wprowadzone zostają następujące działania organizacyjne mające na celu ograniczenie zagrożenia zarażenia się wirusem COVID-19. Na stronie internetowej Urzędu, oraz w widocznym miejscu przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Rumi oraz BOM, należy umieścić informację skierowaną do klientów Urzędu o następującej treści:

1) wszelkie najpilniejsze sprawy urzędowe należy załatwiać telefonicznie (58 679 65 00 oraz 58 679 65 67), drogą elektroniczną (urzad@um.rumia.pl oraz ePUAP https://pz.gov.pl/pz/index) lub w późniejszym terminie,

2) w sprawach niezwłocznych do załatwienia po uprzednim umówieniu się, przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego (58 679 65 21, 58 679 65 22),

3) w holu Biura Obsługi Mieszkańców zostaje ustawiona skrzynka, w której można składać dokumenty bez konieczności kontaktu a urzędnikami,

4) punkt Banku Rumia Spółdzielczego, który zlokalizowany jest na kondygnacji 0 urzędu będzie nieczynny,

5) o ewentualnych zmianach, Urząd Miasta Rumi będzie na bieżąco informować na stronie i facebookowym profilu miasta.

6) do spraw pilnych o których mowa w pkt.1 należą zadania:

  • a) rejestracji stanu cywilnego;
  • b) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  • c) pomocy społecznej;
  • d) świadczenia usług komunalnych;
  • e) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
  • f) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

- decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń