Wtorek, 11 Sierpień 2020

Zmiany organizacyjne mające na celu ograniczenie zagrożenia zarażenia się wirusem


22.04.2020 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 620/120/2020
Burmistrza Miasta Rumi
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

W związku z aktualnymi zagrożeniami, w Urzędzie Miasta Rumi wprowadzone zostają następujące działania organizacyjne mające na celu ograniczenie zagrożenia zarażenia się wirusem COVID-19. Na stronie internetowej Urzędu, oraz w widocznym miejscu przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Rumi oraz BOM, należy umieścić informację skierowaną do klientów Urzędu o następującej treści:

1) wszelkie najpilniejsze sprawy urzędowe należy załatwiać telefonicznie (58 679 65 00 oraz 58 679 65 67), drogą elektroniczną (urzad@um.rumia.pl oraz ePUAP https://pz.gov.pl/pz/index) lub w późniejszym terminie,

2) w sprawach niezwłocznych do załatwienia po uprzednim umówieniu się, przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego (58 679 65 21, 58 679 65 22),

3) w holu Biura Obsługi Mieszkańców zostaje ustawiona skrzynka, w której można składać dokumenty bez konieczności kontaktu a urzędnikami,

4) punkt Banku Rumia Spółdzielczego, który zlokalizowany jest na kondygnacji 0 urzędu będzie nieczynny,

5) o ewentualnych zmianach, Urząd Miasta Rumi będzie na bieżąco informować na stronie i facebookowym profilu miasta.

6) do spraw pilnych o których mowa w pkt.1 należą zadania:

  • a) rejestracji stanu cywilnego;
  • b) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  • c) pomocy społecznej;
  • d) świadczenia usług komunalnych;
  • e) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
  • f) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

- decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

Kalendarz wydarzeń