Piątek, 19 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Burmistrz Michał Pasieczny ponownie uzyskał absolutorium. Rada miejska zadowolona z raportu


Burmistrz Michał Pasieczny ponownie uzyskał absolutorium. Rada miejska zadowolona z raportu22.06.2023 r.


Rada Miejska Rumi udzieliła burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu absolutorium – 13 radnych było za, 2 zagłosowało przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Zanim członkowie rady zatwierdzili wykonanie gminnego budżetu i pozytywnie ocenili działalność burmistrza, przedstawiono im wyniki raportu o stanie miasta w roku 2022.

Finanse pod lupą

Sesja absolutoryjna odbywała się 22 czerwca w Urzędzie Miasta Rumi. Głównym punktem posiedzenia było głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022.

Z przedstawianych przez urząd danych wynika, że od stycznia do grudnia dochody miasta wyniosły w zaokrągleniu 303 miliony złotych, a wydatki niespełna 293 miliony. Tak jak w poprzednich latach oraz innych około 50-tysięcznych miastach najwięcej pochłonęła oświata i wychowanie – ponad 108 milionów złotych (36,9% wydatków budżetowych). Sposób zarządzania gminnymi finansami pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, a następnie rada miejska.

Głos ekspertów

Przed podjęciem ostatecznej decyzji radni zapoznali się także z wynikami raportu o stanie miasta, który pozwala obiektywnie ocenić kondycję samorządu. Dokument omówił Ryszard Grobelny, przedstawiciel zespołu ekspertów przygotowujących raport. W tym ponad 200-stronicowym dokumencie podsumowującym 2022 rok Rumia została porównana z 44 samorządami o podobnym potencjale. W zestawieniu znalazły się między innymi sąsiednie miasta: Reda, Wejherowo i Puck, ale i bardziej odległe samorządy: Pruszków (woj. mazowieckie), Będzin (woj. śląskie), Pabianice (woj. łódzkie) czy Luboń (woj. wielkopolskie). Ujęte w raporcie gminy zamieszkuje od kilku do przeszło sześćdziesięciu tysięcy osób.

Dokonana przez niezależnych ekspertów analiza stanowi podsumowanie najważniejszych zadań realizowanych przez Rumię w 2022 roku. Z raportu wynika, że miasto, w porównaniu z innymi samorządami, nieznacznie poprawiło swoją sytuacje w pięciu na sześć badanych obszarach: infrastrukturze i gospodarce komunalnej, sprawach społecznych i zdrowiu, gospodarce, edukacji i demografii. Natomiast w zakresie budżetu miasto pozostało na tym samym poziomie. Tempo rozwoju Rumi można porównać do średniego miasta położonego blisko stolicy województwa. Głównym celem lokalnych władz nadal jest przekształcenie gminy w silne gospodarczo, oferujące wysoki standard życia, zielone i przyjazne mieszkańcom miasto.

Zmiana na plus

Jak czytamy w raporcie, Rumia zrobiła niewielki krok naprzód w zakresie demografii. Miasto jest jednym z liderów w kontekście salda migracji, co oznacza, że więcej osób osiedla się w Rumi niż z niej wyjeżdża. Równocześnie znacząco zwiększyła się zastępowalność pokoleń na rynku pracy, co stanowi ewenement w tej grupie porównawczej.

Eksperci pozytywnie ocenili również samorząd w zakresie infrastruktury i gospodarki komunalnej ze względu na rentowność systemu oraz koszt zagospodarowania odpadów. Sprzyjające są także wskaźniki dotyczące nakładów finansowych przeznaczanych na budowę dróg publicznych czy niskiej awaryjności sieci kanalizacyjnej.

Budżet jest obszarem, w którym Rumia wypada dość korzystnie w stosunku do gmin o podobnym charakterze. Miasto jest efektywne kosztowo i ma dobre wskaźniki dotyczące wydatków bieżących na mieszkańca czy nakładów finansowych przeznaczanych na administrację. Rumia ma również stabilniejszą sytuację budżetową od większości ujętych w badaniu samorządów.

Względem porównywanych gmin Rumia znalazła się także w sprzyjającej sytuacji w zakresie spraw społecznych i zdrowia. W 2022 roku zmniejszyła się liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, przybyło również inwestycji w obiekty pomocy społecznej. Miasto nadal znajduje się w gronie liderów pozyskiwania dotacji na realizację zadań w tym obszarze.

Niewielkiej poprawie w ostatnim roku uległa też ocena miasta w zakresie edukacji. Rumię cechuje właściwie zorganizowane szkolnictwo na poziomie podstawowym oraz racjonalne gospodarowanie pieniędzmi z subwencji. Pozytywny wpływ na ten wynik miała między innymi liczebność oddziałów w szkołach podstawowych.

Tak jak w poprzednich latach gospodarka jest tym obszarem, w którym Rumia wypada najsłabiej, mimo że od zeszłego roku wskaźniki uległy nieznacznej poprawie – miasto odnotowało kolejny wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców oraz spadek bezrobocia. W zestawieniu z wieloma samorządami miasto nadal ma trudniejszą sytuację w kontekście dochodów per capita (na mieszkańca) i polityki podatkowej, co wynika m.in. z poziomu zamożności lokalnej społeczności oraz wielkości tutejszych przedsiębiorstw.

Ostateczny werdykt

Omówienie raportu zakończyło się głosowaniem i pomyślnym dla przedstawicieli urzędu miasta werdyktem – zarówno w kwestii udzielenia wotum zaufania, jak i absolutorium.

Cały blok związany z raportem o stanie miasta, wotum zaufania, sprawozdaniem dotyczącym realizacji budżetu i udzieleniem absolutorium należy rozpatrywać jako całość. Ubiegły rok, mimo że był trudny, pokazał po raz kolejny, że kierunki działań obrane przez burmistrza, pracowników urzędu i radnych z klubu Ponad Podziałami gwarantują spokojny i systematyczny rozwój miasta w wielu dziedzinach. Można oczywiście mówić, że w niektórych sektorach można było zrobić więcej, ale wszystko się sprowadza do kwestii finansowych, a budżet jest mocno ograniczony. Ale mimo to w inwestycjach, działaniach społecznych i oświacie nastąpił progres, o tym właśnie mówił raport. Burmistrz i pracownicy urzędu, przy swoim maksymalnym zaangażowaniu, spełnili założenia na 2022 rok i zrobili to na miarę możliwości naszej gminy – ocenia Krzysztof Woźniak, przewodniczący rady miejskiej. – Składane na ręce burmistrza podziękowania świadczą o tym, że rada miejska pozytywnie oceniła wszystkie miejska działania. Widzimy też pewną ciągłość w staraniach o zewnętrzne środki finansowe. Również bieżący rok wskazuje na to, że efekty współpracy z Unią Europejską, samorządem województwa pomorskiego czy stroną rządową, choć przynoszą nam więcej pracy, to zapewniają dalszy rozwój miasta – bez zahamowania. Uważam, że to wszystko idzie w dobrym kierunku – podkreśla.

Niektórzy mogą powiedzieć, że jest to ponowne uzyskanie przez burmistrza Michała Pasiecznego absolutorium, więc to nic nowego. Jednak z roku na rok coraz trudniej jest spiąć budżet przy tylu inwestycjach, które dzieją się w mieście. Rumia jest gminą, która cały czas się rozwija, a kolejne osoby z chęcią się tu osiedlają – mówi radny Marcin Kaczmarek, przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej. – Burmistrzowi należą się więc słowa uznania, ponieważ dba o to, aby miasto się rozwijało. Na pochwałę zasługuje także pani skarbnik, która na realizację tych pomysłów musi znaleźć środki finansowe – dodaje.

Ogromne podziękowania dla całego urzędu, dla całego zespołu, za współpracę, dzięki której realizujemy te wszystkie projekty. Bez zaangażowania tych wszystkich osób nie byłoby tak wielu działań społecznych i inwestycyjnych. Bardzo dziękuję – podsumowuje burmistrz Michał Pasieczny.

Przewodniczący rady wraz z zastępcami Wyniki głosowania nad absolutorium Uczestnicy posiedzenia Burmistrz Michał Pasieczny z otrzymanymi kwiatami

Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń