Środa, 10 sierpnia 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Burmistrz Michał Pasieczny ponownie z absolutorium


Burmistrz Michał Pasieczny ponownie z absolutoriumf23.06.2022 r.

Burmistrz Michał Pasieczny ponownie z absolutorium

Rada Miejska Rumi udzieliła burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu absolutorium – 14 radnych było za, 3 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Zanim radni zatwierdzili wykonanie gminnego budżetu i pozytywnie ocenili działalność burmistrza, przedstawiono im wyniki raportu o stanie miasta w roku 2021.

Grosz do grosza

Obrady odbywały się 23 czerwca w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Głównym punktem posiedzenia było głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021.

Z przedstawianych przez urząd danych wynika, że od stycznia do grudnia dochody miasta wyniosły w zaokrągleniu 316 milionów złotych, natomiast wydatki 310 milionów. Zanim radni wyrazili swoją opinię na temat zarządzania gminnymi finansami, pozytywnie oceniła je Regionalna Izba Obrachunkowa.

Absolutorium jest związane z budżetem, a dokładniej z jego wykonaniem. Po analizie działalności finansowej burmistrza należy podkreślić, że wydatki były celowe i zasadne, a ich realizacja odbywała się z zachowaniem bezpieczeństwa finansowego miasta. Warto także zauważyć, jak dużo środków finansowych udało się pozyskać z budżetu unijnego i krajowego – podkreśla Maria Bochniak, wiceprzewodnicząca rady miejskiej. – Wszystko to napawa optymizmem, mimo trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się nasz kraj w wyniku wojny na Ukrainie. Rumia konsekwentnie zmierza do realizacji wizji zawartej w strategii rozwoju: „Rumia miastem aktywnym gospodarczo, oferującym wysoki standard życia, przyjaznym mieszkańcom i turystom”.

Opinia ekspertów

Przed podjęciem ostatecznej decyzji radni zapoznali się również z wynikami raportu o stanie miasta, który pozwala obiektywnie ocenić kondycję samorządu. W tym obszernym dokumencie, podsumowującym 2021 rok, Rumia została porównana z 44 samorządami o podobnym potencjale. W zestawieniu znalazły się między innymi sąsiednie miasta: Reda, Wejherowo i Puck, ale i bardziej odległe samorządy: Będzin (woj. śląskie), Pabianice (woj. łódzkie), Legionowo (woj. mazowieckie) czy Luboń (woj. wielkopolskie). Ujęte w raporcie gminy zamieszkuje od kilku do przeszło sześćdziesięciu tysięcy osób.

Dokonana przez niezależnych ekspertów analiza dotyczyła konkretnych strategii, polityk oraz głównych obszarów działalności. Zdaniem specjalistów Rumia poprawiła swoją pozycję w zakresie infrastruktury i gospodarki komunalnej, spraw społecznych i zdrowia, budżetu oraz edukacji. W obszarze aktywności gospodarczej miasto pozostało na zbliżonym względem innych samorządów poziomie, a nieznaczny spadek odnotowano tylko w obszarze demografii. Głównym celem lokalnych władz nadal jest przekształcenie Rumi w silne gospodarcze, oferujące wysoki standard życia i przyjazne mieszkańcom miasto. Tempo rozwoju gminy można porównać do średniego miasta położonego blisko stolicy województwa.

Szczegółowa analiza kondycji miasta

Jak czytamy w raporcie, budżet jest obszarem, w którym Rumia wypada wyjątkowo korzystnie w stosunku do gmin o podobnym charakterze. Miasto cieszy się stabilną sytuacją finansową, niskim poziomem zadłużenia, większą zdolnością kredytową i niższymi kosztami obsługi długu. Gmina ma dobre wskaźniki dotyczące wydatków bieżących na mieszkańca oraz wydatków na administrację.

O silnej pozycji względem innych samorządów można mówić również w przypadku infrastruktury i gospodarki komunalnej. Rumię charakteryzują optymalne koszty gospodarowania odpadami, wysokie wydatki inwestycyjne na drogi publiczne oraz niska awaryjność sieci kanalizacyjnej.

W ostatnim roku niewielkiej poprawie uległa również ocena miasta w zakresie edukacji. Rumię cechuje właściwie zorganizowane szkolnictwo na poziomie podstawowym oraz racjonalne gospodarowanie pieniędzmi z subwencji. Z analizy wynika, że wzrósł poziom i jakość nauczania.

Pozytywna zmiana zaszła także we wskaźniku dotyczącym spraw społecznych i zdrowia. W 2021 roku zmniejszyła się liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, spadły też wydatki na ten cel. Miasto nadal plasuje się w gronie liderów pozyskiwania dotacji na realizację zadań prospołecznych i prozdrowotnych.

Gospodarka jest tym obszarem, który pozostał na zbliżonym poziomie na tle grupy porównawczej. Choć miasto odnotowało wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców oraz spadek bezrobocia, to w zestawieniu z wieloma samorządami Rumia ma trudniejszą sytuację w kontekście dochodów per capita (na osobę) i polityki podatkowej, co wynika m.in. z poziomu zamożności lokalnej społeczności oraz wielkości tutejszych przedsiębiorstw.

Rumia nieznacznie straciła jedynie w zakresie demografii. Miejska społeczność się starzeje, tym samym maleje liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym i wzrasta odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Równocześnie nie dochodzi do odpływu mieszkańców, a do rozrostu opartego o osoby starsze, co wymaga rozwoju infrastruktury i zadbania o młodsze pokolenia, które przez najbliższe lata będą stanowić o sile budżetu miasta.

Ponowne porównanie Rumi do wybranych gmin miejskich, kolejny rok z rzędu, pozwala na zbadanie sytuacji samorządu i jego mieszkańców, ale przede wszystkim na określenie kierunku zachodzących zmian. Wspomniane zestawienie od czterech lat jest niezmienne i bazuje na opracowaniu przygotowanym w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk przez profesora Przemysława Śleszyńskiego i Tomasza Komornickiego dla celów monitoringu planowania przestrzennego – wyjaśnia Aleksandra Hochenzy, kierownik Działu Ekonomicznego firmy Curulis, która przygotowała raport. – Ocena stanu Rumi na tle jednostek o podobnej charakterystyce wskazuje na pozytywny kierunek zmian we wszystkich z analizowanych obszarów. Korzystne efekty podejmowanych działań są widoczne w szczególności w obszarze obejmującym sprawy społeczne oraz budżet. Miasto cały czas cieszy się niskim poziomem zadłużenia w relacji do dochodów, a w następstwie większą zdolnością kredytową i niższymi kosztami obsługi długu. Podobnie jak miało to miejsce w 2020 roku, gmina boryka się z problem wzrastających wydatków oświatowych, co jednak dotyka większości samorządów w Polsce i wymaga wprowadzenia zmian systemowych, nie zaś tylko na poziomie jednostki. Wskazać jednak należy, że skala wzrostu tych wydatków w Rumi jest niższa niż w grupie porównawczej – podkreśla ekspert.

Decyzja zapadła

Omówienie raportu zakończyło się głosowaniem i pomyślnym dla przedstawicieli urzędu miasta werdyktem – zarówno w kwestii udzielenia wotum zaufania, jak i absolutorium.

Kolejny rok budżetowy został zamknięty i rozliczony. Pomimo bardzo niesprzyjających okoliczności gospodarczych i ekonomicznych, będących następstwem pandemicznych ograniczeń i niekorzystnych dla samorządowych finansów decyzji rządu, udało się burmistrzowi kontynuować obrany na początku kadencji kierunek rozwoju miasta. Dlatego też pozytywna opinia o sprawozdaniu budżetowym, jak i udzielenie absolutorium, są w pełni zasłużone. Jest to oczywiście ocena wystawiona dla całego zespołu urzędniczek i urzędników miejskich, dzięki którym Rumia pozyskuje zewnętrzne finansowanie oraz efektywnie wykorzystuje coraz bardziej uszczuplane dochody – mówi Liliana Bareła-Palczewska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. – Raport o stanie miasta w roku 2021 wskazuje obszary wymagające uwagi i być może potrzebę korygowania pewnych działań, jednak najlepszą oceną naszej gminy oraz komfortu życia mieszkańców jest nieustannie utrzymujące się zainteresowanie wyborem Rumi na swoje miejsce do życia. Mamy problemy, które są typowe dla miast położonych w bezpośrednim sąsiedztwie większych aglomeracji. Nieuniknione jest powstawanie nowych zabudowań mieszkalnych. Poza tym czeka nas kolejny rok pełen wyzwań: rosnące ceny i wysoka inflacja dokuczają nie tylko domowym budżetom, ale będą też skutkować ograniczaniem nowych inwestycji czy zmniejszaniem skali modernizacji infrastruktury gminnej. Mamy nadzieję, że Rumi uda się przeczekać ten trudny czas i z jeszcze większym rozmachem będziemy mogli przystąpić do działania, jak tylko sytuacja gospodarcza się ustabilizuje. Jak na razie cieszmy się z otaczających nas przemian i rozliczajmy podatek w Rumi. Bo kto, jak nie my, mieszkańcy, będziemy z tego czerpać korzyści – podkreśla.

Chciałem bardzo serdecznie podziękować radzie za zaufanie, ale i wszystkim pracownikom urzędu, którzy poświęcają temu miastu dużo więcej czasu niż osiem godzin dziennie. Samemu, jako jednostka, można tylko mówić i planować pewne działania, ale do pracy i realizacji zadań potrzeba prawdziwego zespołu, który na szczęście udało nam się stworzyć – podsumowuje burmistrz Michał Pasieczny.

Przemawiający burmistrz Michał Pasieczny Wynik głosowania Sesja absolutoryjna odbywająca się w hali MOSiR-u Radni uczestniczący w obradach Burmistrz Michał Pasieczny i wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk Radni uczestniczący w obradach Przemawiający burmistrz Michał Pasieczny Przemawiający Ryszard Grobelny, ekspert przygotowujący raport Przemawiający burmistrz Michał Pasieczny Przedstawiciele rady miejskiej, biura rady oraz burmistrz Rumi

Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń