Wtorek, 21 Wrzesień 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
Fundusze krajowe Fundusze UE BIP Rumia

Burmistrz Rumi uzyskał absolutorium. Raport: miasto jest w dobrej kondycji


Burmistrz Rumi uzyskał absolutorium. Raport: miasto jest w dobrej kondycjif24.06.2021 r.

Burmistrz Rumi uzyskał absolutorium. Raport: miasto jest w dobrej kondycji

Podczas odbywających się 24 czerwca obrad Rada Miejska Rumi udzieliła burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu absolutorium – 13 radnych było za, 3 wstrzymało się od głosu, a 2 było przeciw. Przed głosowaniem radni poznali ekspertyzę dotyczącą raportu o stanie miasta w roku 2020.

Roczne rozliczenie

Absolutorium stanowi zatwierdzenie realizacji zeszłorocznego budżetu. W przypadku Rumi o jego udzieleniu decyduje rada miejska. Jego przyznanie stanowi nie tylko pozytywną oceną działań związanych z pracą urzędu i wydatkowaniem przez burmistrza gminnych pieniędzy, ale jest też swoistym wyrazem zaufania.

Głosowanie poprzedzono podsumowaniem realizacji budżetu miasta w 2020 roku. Jak wynika z analizy, dochody zaplanowano na kwotę 269 mln zł, natomiast w rzeczywistości wpłynęło blisko 278 mln zł – to oznacza wykonanie planu na poziomie 103%. Z kolei wydatki zostały zaplanowane na kwotę 315 mln zł, a ostatecznie wyniosły niespełna 281 mln zł, co stanowi 89% planu. Różnica wynikała m.in. z oszczędności wygenerowanych na wynagrodzeniach i bieżącym utrzymaniu urzędu oraz jednostek organizacyjnych, a także przesunięcia części zadań inwestycyjnych na rok 2021. Natomiast deficyt, który wstępnie został oszacowany na 46 mln zł, po wykonaniu dochodów i wydatków obniżył się do zaledwie 2,8 mln zł. To spowodowało, że nadwyżka operacyjna, czyli różnica między bieżącymi dochodami i wydatkami miasta, wyniosła na koniec zeszłego roku ponad 23,2 mln zł. Z kolei zadłużenie Rumi wyniosło 57,7 mln zł, co stanowi blisko 21% ogólnych dochodów.

Słuchając raportu o stanie miasta, jak i sprawozdania przedstawionego przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, chciałbym podkreślić jedną rzecz. Wszystko, o czym mówimy, działo się w czasie trudnym dla Polski, Rumi, naszych mieszkańców, radnych i burmistrza. Wyjście z tej trudnej sytuacji było możliwe wyłącznie dzięki współpracy i zaangażowaniu nas wszystkich, i za to zaangażowanie i współpracę chciałem wszystkim podziękować – mówi przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Woźniak.

Transparentne działania

Istotnym punktem czerwcowych obrad było także przedstawienie raportu o stanie miasta w 2020 roku. Dokument stanowi swoiste podsumowanie działalności burmistrza w minionym roku, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji założonych polityk, programów i strategii, a także uchwał rady miejskiej. Raport pozwala też radnym i mieszkańcom obiektywnie ocenić kondycję samorządu.

Za nami trudny, pełen wyzwań rok 2020. Musieliśmy zmienić sposób myślenia i pracy. W nowej rzeczywistości szczególnie ważne stały się podstawowe wartości, takie jak: bezpieczeństwo, zdrowie, solidarność czy przewidywalność jutra. Czy jako gmina poradziliśmy sobie z wyzwaniami postawionymi przez pandemię? Na to pytanie można uzyskać odpowiedź, zapoznając się z „Raportem o stanie miasta Rumi w 2020 roku”. Chcemy, aby nasze działania były transparentne. W tym dokumencie znajdują się obiektywne informacje o tym, co zrobiliśmy, jaki jest nasz potencjał na tle podobnych gmin oraz w jakim momencie realizacji konkretnych strategii jesteśmy. To raport o nas samych i dla nas samych – mieszkańców Rumi – mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Silna konkurencja

Na potrzeby raportu Rumia została osadzona w grupie 45 gmin miejskich zlokalizowanych wokół miast wojewódzkich. Są to między innymi sąsiedzi: Reda, Wejherowo i Puck, ale i bardziej odległe samorządy, takie jak: Legionowo (woj. mazowieckie), Pabianice (woj. łódzkie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Tarnowskie Góry (woj. śląskie) czy Luboń (woj. wielkopolskie). Jest to grupa jednostek samorządu terytorialnego o podobnych uwarunkowaniach rozwojowych, która została wydzielona na podstawie metodologii Polskiej Akademii Nauk.

Z dokumentu wynika, że na tle samorządów o podobnych warunkach rozwojowych gminie udało się umocnić pozycję w 4 na 6 obszarów. Pozytywne zmiany dotyczą kategorii: „Infrastruktura i gospodarka komunalna”, „Zdrowie, pomoc społeczna i wsparcie dla mieszkańców”, „Budżet” oraz „Edukacja”. Natomiast nieznaczne straty są związane z obszarami „Gospodarka” oraz „Mieszkańcy”. Pod względem rozwoju i jego tempa Rumia pozostaje podobna do średnich miast położnych niedaleko samorządów wojewódzkich.

Na plus

Budżet to obszar, w którym Rumia wypadła najkorzystniej w stosunku do grupy porównawczej. Miasto może się pochwalić niskim poziomem zadłużenia, a w następstwie większą zdolnością kredytową i niższymi kosztami obsługi długu. Gmina jest też efektywna kosztowo, co oznacza, że wydatki bieżące na mieszkańca oraz udział kosztów wynagrodzeń i administracji w wydatkach bieżących są na lepszym poziomie niż w podobnych gminach. Na tym polu Rumia zauważalnie wyprzedza inne samorządy.

Pozytywna zmiana zaszła także we wskaźniku „Zdrowie, pomoc społeczna i wsparcie dla rodzin”. Wpływ na nią miał m.in. zmniejszony odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej oraz spadek gminnych wydatków bieżących w tym zakresie. Ponadto Rumia nadal znajduje się w czołówce samorządów pozyskujących dotacje na zadania związane z pomocą społeczną.

W ostatnim roku niewielkiej poprawie uległa również ocena miasta w zakresie edukacji. Wpłynęły na to głównie: liczebność oddziałów w szkołach podstawowych, subwencja oświatowa na ucznia, udział subwencji oświatowej w wydatkach oraz wskaźnik efektywności zatrudniania nauczycieli. To oznacza, że Rumia może się pochwalić dobrze zorganizowanym szkolnictwem na poziomie podstawowym oraz potrafi racjonalnie gospodarować przeznaczonymi na ten cel środkami.

Gmina wypada dobrze na tle konkurencyjnych samorządów także, jeśli chodzi o gospodarkę komunalną. Dotyczy to dwóch wskaźników: rentowności systemu gospodarki odpadami oraz kosztów zagospodarowania odpadów.

Jest nad czym pracować

W porównaniu z grupą Rumia nieznacznie straciła w obszarze demografii. Najbardziej istotnym w tym kontekście wskaźnikiem są dochody z PIT na mieszkańca, które są mniejsze i rosną wolniej niż w podobnych gminach. Ponadto miejska społeczność się starzeje, co sktuktuje zmniejszeniem odsetka mieszkańców w wieku produkcyjnym i zwiększeniem odestka osób w wieku poprodukcyjnym. Jednocześnie w Rumi nie dochodzi do odpływu mieszkańców, a do rozrostu opartego o osoby starsze, co wymaga rozwoju infrastruktury i zadbania o młodsze pokolenia, które przez najbliższe lata będą stanowić o sile budżetu miasta.

Gospodarka to drugi obszar, w którym gmina nieznacznie spowolniła względem grupy porównaczej. Miasto zbliżyło się do średniej w zakresie aktywności gospodarczej mieszkańców czy poziomu bezrobocia. Pozytywnie wygląda też struktura własnościowa przedsiębiorstw. Trudno jednak mówić o sukcesie w kontekście dochodowości na mieszkańca (PIT, CIT oraz dochody podatkowe) – w tej kwestii samorząd pozostaje w tyle.

W „Raporcie o stanie Miasta Rumi w 2020 roku” po raz kolejny pokusiliśmy się o porównanie sytuacji miasta do jednostek o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. W grupie porównawczej znalazły się między innymi: Reda, Wejherowo czy Pruszcz Gdański, ale również silne gospodarczo miasta położone w aglomeracji warszawskiej – mówi Aleksandra Hochenzy, ekspert firmy doradczej Curulis przygotowującej raport. – Wskazać należy przede wszystkim na korzystne zmiany, jakie nastąpiły w minionym roku w Rumi w obszarze związanym z finansami i oświatą. Najważniejszy wskaźnik finansowy, czyli udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem, wciąż uzyskuje wysokie wartości, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność finansową samorządu w kolejnych latach. Tak jak ma to miejsce w innych gminach, tak i Rumia boryka się z problem wzrastających wydatków oświatowych. Należy jednak podkreślić, że w parze z wysokimi wydatkami oświatowymi idzie wysoka jakość nauczania dostrzegalna choćby w bardzo dobrych wynikach egzaminów ósmoklasisty – wyjaśnia.

Plany na przyszłość

Zgodnie z przyjętą przez samorząd strategią do 2030 roku Rumia ma się stać „miastem aktywnym gospodarczo, oferującym wysoki standard życia, przyjaznym mieszkańcom i turystom”. Do uzyskania tego efektu miasto przybliża się, przygotowując i realizując szereg strategii oraz programów dotyczących głównie pomocy społecznej i ochrony środowiska.


Ściągnij galerię
Kalendarz wydarzeń