Wtorek, 27 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Domy Opieki Społecznej


Domy Opieki Społecznej03.11.2015 r.

Domy pomocy społecznej to placówki, które pełnią funkcję zapewniania odpowiednich usług opiekuńczych osobom, które chociażby z powodu podeszłego wieku, choroby lub niepełnosprawności, wymagają całodobowej opieki. Wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej może złożyć sam zainteresowany a także jego przedstawiciel ustawowy, członek rodziny oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Wniosek winien być uzupełniony m.in. o:

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]   zaświadczenie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o miejsce w domu opieki społecznej     wydane na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]   decyzję organu emerytalno- rentowego ustalającą wysokość emerytury lub renty,

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]    zgodę na ponoszenie opłat za pobyt.

Po otrzymaniu powyższego wniosku, pracownik socjalny ośrodka winien przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania ubiegającego się, celem sprawdzenia sytuacji osobistej, finansowej i rodzinnej takiej osoby. Cała dokumentacja wraz z decyzją ośrodka przekazywana jest do powiatowego centrum pomocy rodzinie. Po jej zgromadzeniu, wydana zostaje decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Warto ponadto wiedzieć, że osobę co do zasady, kieruje się do domu pomocy społecznej zlokalizowanego jak najbliżej jej miejsca zamieszkania.

Dom pomocy społecznej winien zapewnić podopiecznemu:

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]    miejsce zamieszkania,

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]    wyżywienie,

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]    odzież i obuwie,

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]    pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]    pomoc w załatwianiu spraw osobistych,

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]   udział w terapii zajęciowej,

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]    podnoszenie sprawności i aktywizację,

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]    zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych,

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]    możliwość nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną,

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]   bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych      należących do podopiecznych,

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]   sfinansowanie potrzeb w zakresie wydatków na niezbędne przedmioty użytku osobistego,    w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w ustawie o pomocy       społecznej – jeżeli osoba ta nie posiada własnych dochodów.

Pobyt w domu pomocy społecznej można uzyskać na czas nieokreślony lub określony, na własną prośbę. Za pobyt w domu pomocy społecznej określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 200 r., nr 175, poz. 13 2 ze zm.) – dokument ten posiadają wszystkie ośrodki pomocy społecznej, możemy otrzymać go do wglądu w ośrodku właściwym dla miejsca zamieszkania.

Zgodnie z tymi zasadami, pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, który:

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]    w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt burmistrz, prezydent miasta     /w trybie Zarządzeń/

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]    w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – ustala starosta,

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]    w regionalnym domu pomocy społecznej – ustala marszałek województwa.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala się w wysokości średniej wojewódzkiej kwoty średniego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej danego typu.

Koszty pobytu w domu pomocy społecznej ponosi:

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]    mieszkaniec domu /nie więcej jednak niż 70% swojego miesięcznego dochodu/,

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]    małżonek, dzieci, czyli osoby, które zawarły umowę z domem pomocy społecznej z uwzględnieniem wysokości dochodów /zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej/,

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]    gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej /w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami           wnoszonymi przez mieszkańca domu lub jego bliskich/

W przypadku niewywiązywania się osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została tam skierowana. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu, nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]    wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]    występują uzasadnione okoliczności /długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku zdarzeń losowych/

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-pencil2″ size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_color_hover=”#eeee22″ hover_animation=”border_increase” ]   małżonkowie, dzieci, rodzice utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia.

Wymienionych wyżej zasad odpłatności nie stosuje się do domów pomocy społecznej prowadzonych przez podmioty niepubliczne, jeżeli nie są one prowadzone na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń