Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Karta informacyjna o projekcie „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”


Karta informacyjna o projekcie „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”

 
   

Tytuł projektu

„Zwiększenie wykorzystania energii ze  źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”

Nr umowy o dofinansowanie

RPPM.10.03.01-22-0101/16-00 ze zm.

Cel projektu

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej poprzez montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych w gminach: Rumia i Szemud.

 

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z systemem zarządzania energią oraz w nielicznych przypadkach zamontowane zostaną akumulatory do kumulacji energii (rozwiązania innowacyjne) w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Rumia i Gminy Szemud.

Efekt

Kompleksowe wyposażenie gmin w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminach, poprawa stanu środowiska a także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu oraz wzrost jakości życia lokalnej społeczności.

Wskaźniki

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej: 0,62 MW

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 419,47 ton równoważnika CO2

Całkowita wartość projektu

2 910 800,43zł  (ogółem) / 818 859,36 zł (Gmina Miejska Rumia)

Koszty kwalifikowane

2 542 241,72 zł  (ogółem) / 685 144,38 zł (Gmina Miejska Rumia)

Dofinansowanie

2 160 905,46 zł (ogółem) / 582 372,73 zł (Gmina Miejska Rumia)

Wkład własny

        381 336,26 zł (ogółem) / 102 771,65 zł (Gmina Miejska Rumia)

Źródło dofinansowania/ Program

Projekt partnerski, Gmina Miejska Rumia - lider.

Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020)

Status

Zakończony 31.03.2022 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń