Poniedziałek, 27 marca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Komendant Straży Miejskiej w Rumi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy


Komendant Straży Miejskiej w Rumi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracyf13.12.2022 r.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Aplikant

Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy – teren miasta i siedziba Straży Miejskiej. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się w patrolach pieszych i zmotoryzowanych  po obszarze miasta, a także w budynku Straży Miejskiej. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2022 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.


1.    Wymagania niezbędne:

         1)    obywatelstwo polskie,

         2)    ukończone 21 lat,
         3)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
         4)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub ścigane z oskarżenia 
publicznego w tym również przestępstwa skarbowe,                                            
         5)    wykształcenie średnie,

         6)    sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

         7)    uregulowany stosunek do służby wojskowej,
         8)    nienaganna opinia.

2.    Wymagania dodatkowe:

         1)    wskazany lecz nieobowiązkowy staż pracy w strażach gminnych,

         2)    prawo jazdy, min. kat. B,

         3)    dyspozycyjność,
         4)    gotowość do odbycia przeszkolenia

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

         1)    ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
         2)    czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach Prawo o ruchu drogowym,        
         3)    inne zadania związane z:

                a)    ratowaniem zdrowia i życia obywateli,
                b)    udziałem w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
                c)    zabezpieczaniem miejsc przestępstw, katastrof i innych zagrożeń,
                d)    udziałem w zabezpieczaniu imprez masowych,
                e)    doprowadzaniem nietrzeźwych do izby wytrzeźwień,
                f)    zapobieganiem powstawaniu przestępstw i wykroczeń,
                g)   informowanie społeczności o stanie i rodzajach występujących zagrożeń.

4.    Oferujemy:

  1. stabilne zatrudnienie,
  2. wynagrodzenie zasadnicze z premią regulaminową i dodatkiem stażowym,
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "trzynasta pensja”),
  4. system nagród,
  5. nagrody jubileuszowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
  6. możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5.    Wymagane dokumenty:

         1)    życiorys (CV) - własnoręcznie podpisany,
         2)    list motywacyjny -  własnoręcznie podpisany,
         3)    kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

         4)    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
         5)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych, szkoleniach potwierdzających wymagane kwalifikacje
         6)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,    
         7)   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

          8)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,                
          9)   oświadczenie o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku aplikanta,
         10)  książeczka wojskowa do wglądu.

 

*W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

 

 Wymiar czasu pracy – pełny etat. Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – 15 stycznia  2023 r.
Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na czas określony.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Straży Miejskiej w Rumi z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi, w terminie do 23 grudnia 2022 r. lub przesłać pocztą na adres Straży Miejskiej w Rumi
 (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego).


Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Rumi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Straży Miejskiej w Rumi /www.sm.rumia.pl/, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  https://bip.rumia.pl/m,198,nabor-na-wolne-stanowiska-pracy.html oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej  w Rumi.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),  ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych   (t.j. Dz.U.  z 2021 r. poz. 1763)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)”.

 

 

Klauzula informacyjna, zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie            

O ochronie danych Dz. Urz. UE L119z 4.5.2016), stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń