Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi


Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi21.03.2022 r.

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi, przy ul. Stoczniowców 6, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Rumia.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1pkt 2-11,  §3, §6 oraz §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 poz. 1449):

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania są najwyższe, 

b) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia stopnia drugiego, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) uzyskał:

- w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy lub

- w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego albo

- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w uczelni przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora (w przypadku nauczyciela akademickiego),

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 289),

k)  w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego;

2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym spełniającym określone poniżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego:

a) zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

b) zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt a, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

c) nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 263 ze zm.),

3) do udziału w konkursie może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

e) spełnia wymagania określone w pkt 1b, 1e, 1f, 1h, 1j, 1k.

2. Dokumenty wymagane od osób przystępujących do konkursu:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi, przy ul. Stoczniowców 6;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-  imię (imiona) i nazwisko,

-  datę i miejsce urodzenia,

-  obywatelstwo,

-  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca – poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

 

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczona  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289);

11) oświadczenie o dopełnieniu przez kandydata obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478) lub karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.);

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzaniem postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora.

3. Kandydaci powinni przedłożyć komisji konkursowej do wglądu dowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi”, w terminie do 5 kwietnia 2022 r., osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rumi, 84 ‑ 230 Rumia, ul. Sobieskiego 7. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Rumi.

 

5. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

6. Z uwagi na realizację zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie sprawdzana w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152).

 

7. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust .2 pkt 4-7 i 11-12 .

 

8. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Rumi.

 

9. Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

 

10. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie i telefonicznie.

 

11. Klauzula informacyjna, zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie.

 

Załącznik do ogłoszenia o konkursie na stanowisko

dyrektora Zespołu Szkół                               

Ogólnokształcących w Rumi,

przy ul. Stoczniowców 6

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Burmistrz Miasta Rumi z siedzibą w Rumi, przy ul. Sobieskiego 7 (kod pocztowy: 84 – 230), tel.: (58) 679 65 00, adres e-mail: urzad@um.rumia.pl

2. Celem zbierania danych jest postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO,  art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), §1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).     

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia/wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym mającym na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Rumi.  W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w/w postępowaniu.    

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu powołania na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi kandydata wyłonionego w drodze postępowania konkursowego, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od daty rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone przez komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta Rumi.  

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń