Piątek, 01 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2030


Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 203004.07.2023 r.


Proces tworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do 2030 roku dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot wchodzi w kolejny kluczowy etap – konsultacje społeczne.

Strategia zawiera cztery cele strategiczne oraz jedenaście celów operacyjnych. Integralną część dokumentu stanowi Strategia ZIT dotycząca realizacji projektów UE.

Kluczowym czynnikiem dla realizacji celów strategii jest wola międzysektorowej współpracy podmiotów tworzących metropolię oraz efektywna koordynacja wspólnych działań. Celem działań realizowanych w ramach Strategii jest przede wszystkim lepsze zintegrowanie powiatów otaczających Trójmiasto: wejherowskiego, kartuskiego, gdańskiego, tczewskiego, nowodworskiego, puckiego, lęborskiego, malborskiego i sztumskiego z rdzeniem metropolii, aby wszyscy mieszkańcy zyskali dobry dostęp do usług publicznych oraz możliwości rozwojowych, jakie daje metropolia.

Dobre wykorzystanie szans rozwojowych w najbliższych latach ma dla nas strategiczne znaczenie, bo dobrze funkcjonująca metropolia to konkretne codzienne korzyści dla mieszkańców.

Planowane cele, kierunki działań oraz przedsięwzięcia rozwojowe powstały w oparciu o:

  • wyniki ok. 100 wywiadów indywidualnych z członkami OMGGS i ekspertami (m.in. z sektora nauki i biznesu),
  • 15 warsztatów z udziałem samorządów, organizacji pozarządowych i ekspertów (w tym komisji tematycznych OMGGS),
  • badania i analizy, w tym: ewaluację ZIT 2014-2020, Diagnozę adaptacji i mitygacji do zmian klimatu OMGGS; diagnozę do Planu Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS,
  • prace Komitetu Sterującego Strategią Rozwoju Ponadlokalnego OMGGS,
  • prace komisji tematycznych OMGGS,
  • prace grupy roboczej dot. rozwoju gospodarczego.

W związku z przygotowaniem strategii została opracowana również diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej OMGGS (dostępna na stronie OMGGS).

Uwagi i opinie dotyczące strategii można przesyłać do 6 sierpnia na załączonym formularzu konsultacyjnym na adres:

  • biuro@metropoliagdansk.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Strategii OMGGS”
  • Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot ul. Długi Targ 39/40, 80–830 Gdańsk z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Strategii OMGGS”

Spotkanie konsultacyjne (online) w tej sprawie odbędzie się 14 lipca o godzinie 10:00. Na spotkanie obowiązkowe jest zgłoszenie poprzez formularz.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń