Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Nad czym pracowali miejscy radni w minionym roku?


Nad czym pracowali miejscy radni w minionym roku?11.01.2023 r.

Posiedzenie, które odbyło się w listopadzie 2022 roku

Radę Miejską Rumi tworzy 21 osób, a jej członkowie reprezentują różne kluby i dzielnice. Radni regularnie spotykają się na posiedzeniach, podejmują uchwały czy też składają interpelacje i zapytania. Jak przebiegały te prace w 2022 roku?

Co mówi teoria?

Rada miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie, a jej kadencja trwa 5 lat. Do jej zadań należy między innymi: uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i budżetu gminy, powoływanie skarbnika, rozpatrywanie sprawozdań, decydowanie o sprawach dotyczących podatków i opłat czy też nadawanie honorowego obywatelstwa miasta.

W samorządach do 50 tysięcy mieszkańców, takich jak Rumia, rada miejska składa się z 21 radnych. Członkiem tego gremium może zostać pełnoletni obywatel, który przedstawił zaświadczenie o niekaralności i stale zamieszkuje daną gminę. To mieszkańcy podczas wyborów samorządowych decydują o tym, którzy spośród zgłoszonych kandydatów ostatecznie zasiądą w miejskiej radzie.

Zgodnie z założeniami samorządności terytorialnej, wybrani przez społeczeństwo przedstawiciele władz lokalnych powinni utrzymywać stałe relacje z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami oraz troszczyć się o ich sprawy. Mają też obowiązek uczestniczyć w pracach rady, działaniach komisji oraz aktywnościach innych instytucji samorządowych, do których zostali oddelegowani. W praktyce mają wpływ między innymi na funkcjonowanie spółek komunalnych i szkół, realizację remontów ulic czy zaangażowanie miasta w ochronę środowiska naturalnego. Najważniejsze decyzje zapadają podczas posiedzeń rady, tak zwanych sesji, które są na żywo transmitowane w serwisie YouTube, na kanale Sesje Rady Miejskiej Rumi – Urząd Miasta Rumi.

Jak jest w praktyce?

W 2022 roku odbyło się 14 posiedzeń Rady Miejskiej Rumi. Najkrótsze z nich zakończyło się po zaledwie 10 minutach, a najdłuższe po ponad 5 godzinach. Sesje trwały łącznie przeszło 32 godziny, a część z nich odbywała się w trybie zdalnym. Podczas całej, trwającej od listopada 2018 roku, kadencji odbyło się 49 takich spotkań.

 

Rok 2022

Cała dotychczasowa kadencja

Posiedzenia rady

14

49

Każda sesja wiązała się z podejmowaniem uchwał. W roku 2022 podjęto ich łącznie 164, natomiast podczas całej obecnej kadencji radni opiniowali ich już 669.

Wydawałoby się, że tych uchwał jest naprawdę dużo, ale niektóre sprawy się bardzo często powielają. Tak jest na przykład z miejskim budżetem, który uchwalamy pod koniec każdego roku, a w ciągu kolejnych miesięcy dokonujemy licznych zmian, co jest związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta, naszą codziennością i podstawowymi działaniami. W 2022 roku było też kilka dużych uchwał mających na celu przygotowanie przestrzeni do rozwoju miasta, a jedną z nich jest ta dotycząca budowy szkoły przy ulicy Formeli. Koszty budowy, koszty utrzymania, potrzeby mieszkańców – te kwestie trzeba było przeanalizować, a to budzi emocje wśród radnych i mieszkańców – mówi Krzysztof Woźniak, przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.

 

Rok 2022

Cała dotychczasowa kadencja

Podjęte uchwały

164

669

Przedstawiciele miejskiej rady zwracali się również do burmistrza z licznymi zapytaniami oraz interpelacjami. Łącznie złożyli ich 76, a dotyczyły one między innymi stanu miejskiej infrastruktury, bezpieczeństwa, edukacji oraz zdrowia publicznego.

Radni piszą interpelacje i zapytania – i dobrze, bo to znaczy, że się interesują sprawami miasta – ale powinni bardziej realnie patrzeć na to, jak funkcjonuje samorząd jako całość. Mam tu na myśli przede wszystkim znajomość miejskiego budżetu i możliwości finansowania różnych przedsięwzięć. W przypadku choćby dziur drogowych wystarczy wysłać zdjęcie i wskazać lokalizację, by temat został załatwiony. Natomiast przygotowując oficjalne pismo, poświęcamy na to czas i jednocześnie obligujemy urząd do przygotowania odpowiedzi, co wcale nie oznacza załatania dziury, a wymaga dodatkowej biurokracji. Biorąc pod uwagę liczbę interpelacji i zapytań, można śmiało stwierdzić, że przygotowanie na nie odpowiedzi pochłonęło masę czasu. Zwłaszcza że w niektórych przypadkach radni wymagają od urzędników przebrnięcia przez masę dokumentów. Co więcej, często różne interpelacje dotyczą tej samej sprawy. Osobiście jestem daleki od tej formy pisanej, choć wynika to raczej z funkcji, którą pełnię oraz możliwości częstego przebywania w urzędzie i kontaktu z wieloma pracownikami. Jeśli mam jakieś wątpliwości, to po prostu idę i je wyjaśniam. Jeśli jest potrzeba wsparcia oddolnych działań – ze strony szkoły czy jakiegoś mieszkańca – to po prostu działam w tej sprawie. Obwarowywanie się pismami nie przyspiesza rozwiązywania problemów. Najskuteczniejszą metodą jest spotkanie twarzą w twarz, rozmowa i wspólne poszukanie recepty – komentuje przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.

 

Rok 2022

Cała dotychczasowa kadencja

Interpelacje

57

243

Zapytania

19

71

Radni uczestniczyli również w łącznie 97 posiedzeniach różnych komisji, podczas których między innymi opiniowali projekty uchwał rady, zapoznawali się z rozmaitymi opracowaniami i analizami, dokonywali kontroli jednostek i poszczególnych komórek w urzędzie, a także rozpatrywali skargi i wnioski.

Patrząc na zestawienie aktywności poszczególnych komisji, widać, że Komisja Finansowo-Budżetowa oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji miały w ciągu minionego roku najwięcej zajęć. Wynika to z dużego zaangażowania członków tych komisji w bieżące działania miasta, w dokonywanie zmian budżetowych, ale i z zainteresowania różnymi sferami działalności urzędu – ocenia Krzysztof Woźniak. – Generalnie to był udany rok z uwagi na zamknięcie największej miejskiej inwestycji, jaką jest węzeł Janowo. Dopięte zostało również inne duże zadanie, jakim jest rewitalizacja Zagórza. Z tego dużego pakietu pozostała jedynie Góra Markowca i układ drogowy przy dworcu głównym. Sporo udało się więc zrobić, ale w trakcie są następne inwestycje prospołeczne: centrum opiekuńczo-mieszkalne, dom senioralny, kolejne dwa budynki komunalne. Im więcej zdobywamy środków zewnętrznych – unijnych i rządowych – tym jest więcej pracy. Trzeba jasno powiedzieć, że to dzięki zaangażowaniu urzędników jesteśmy to w stanie realizować, a rolą miejskiej rady jest po prostu pomagać. I to się, jak na razie, udaje równoważyć.

 

Liczba posiedzeń komisji w roku 2022

Cała dotychczasowa kadencja

Komisja Bezpieczeństwa

8

33

Komisja Finansowo-Budżetowa

13

56

Komisja Polityki Gospodarczej i Przestrzennej

12

32

Komisja Sportu, Rekreacji i Promocji

7

31

Komisja Kultury

8

32

Komisja Oświaty i Wychowania

9

41

Komisja Samorządowa

7

45

Komisja Rewizyjna

10

43

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

13

45

Komisja Polityki Społecznej

10

38

Łączna liczba posiedzeń komisji

97

396

Generalnie to był udany rok z uwagi na zamknięcie największej miejskiej inwestycji, jaką jest węzeł Janowo. Dopięte zostało również inne duże zadanie, jakim jest rewitalizacja Zagórza. Z tego dużego pakietu pozostała jedynie Góra Markowca i układ drogowy przy dworcu głównym. Sporo udało się więc zrobić, ale w trakcie są następne inwestycje prospołeczne: centrum opiekuńczomieszkalne, dom senioralny, kolejne dwa budynki komunalne. Im więcej zdobywamy środków zewnętrznych – unijnych i rządowych – tym jest więcej pracy. Trzeba jasno powiedzieć, że to dzięki zaangażowaniu urzędników jesteśmy to w stanie realizować, a rolą miejskiej rady jest po prostu Krzysztof Woźniak pomagać. I to się, jak na razie, udaje równoważyć – podsumowuje Krzysztof Woźniak.

Krzysztof Woźniak, przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń