Środa, 21 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji


Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji25.05.2021 r.

OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Burmistrz Miasta Rumi działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 2 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumi na lata 2017 - 2030.

Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumi na lata 2017 – 2030 (GPR). Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i propozycji odnośnie projektu zmiany tego dokumentu. Projekt zmiany GPR zostanie udostępniony w dniu 1 czerwca 2021 r. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Miejskiej Rumia w zakładce „rewitalizacja”. Od tego dnia będzie również dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Rumi w Referacie Funduszy Zewnętrznych w pokoju 114, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem referatu pod numerem telefonu 58 679 66 10.

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji; właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy spoza obszaru rewitalizacji; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej, inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 1 lipca 2021 r.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

  1. otwartego spotkania on-line z interesariuszami na platformie ZOOM w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 17.30. Wszyscy chętni do udziału w spotkaniu proszeni są o zgłoszenie się drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@rumia.eu do 17 czerwca 2021 r. do godz. 14.00 – zwrotnie otrzymają informacje techniczne dotyczące sposobu dołączenia do spotkania.
  2. warsztatów dotyczących ujęcia w treści i wykorzystania w realizacji GPR narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji przewidzianych w ustawie o rewitalizacji. Warsztaty odbędą się w formule on-line na platformie ZOOM w dniu 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00. Wszyscy chętni do udziału w spotkaniu proszeni są o zgłoszenie się drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@rumia.eu do 18 czerwca 2021 r. do godz. 14.00 – zwrotnie otrzymają informacje techniczne dotyczące sposobu dołączenia do warsztatów.
  3. zbierania uwag w wersji elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony internetowej Gminy Miejskiej Rumia w zakładce „rewitalizacja”) – wypełnione formularze należy przesyłać na adres e-mail: rewitalizacja@rumia.eu
  4. zbierania uwag w wersji papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania ze strony ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony internetowej Gminy Miejskiej Rumia w zakładce „rewitalizacja” lub do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia w godzinach pracy Urzędu poniedziałek 9:00-17:00,  wtorek-piątek 7:30 – 15:30)– wypełnione formularze należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia z dopiskiem „rewitalizacja” lub dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców.

Uwaga: Spotkanie i warsztaty dotyczące zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumi na lata 2017 – 2030 i projektu uchwały o ustanowieniu na terenie Gminy Miejskiej Rumi Specjalnej Strefy Rewitalizacji zostaną przeprowadzone łącznie – z uwagi na jedność tematyki i wzajemne powiązanie obu projektów uchwał - z działaniami w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały o ustanowieniu na terenie Gminy Miejskiej Rumi Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Nie będą rozpatrywane uwagi:

  1. z datą wpływu przed dniem 1 czerwca 2021 r. i po dniu 1 lipca 2021 r.;
  2. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.

Podpisano: Michał Pasieczny, burmistrz Rumi


Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń