Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o przetargu – nieruchomość położona w Rumi przy ul. Hetmana Czarnieckiego


Ogłoszenie o przetargu – nieruchomość położona w Rumi przy ul. Hetmana Czarnieckiego21.05.2021 r.

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Hetmana Czarnieckiego, składająca się z działek nr 69/32 o powierzchni 506 m2 i nr 39 o powierzchni 8 m2, zapisanych w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz działki nr 27/7 o powierzchni 61 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00009339/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej powierzchni 575 m2,  obręb 12.

            Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka, działki nr nr 69/32, 39 i 27/7 leżą w terenie oznaczonym symbolem 32.MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W połowie granicy działki nr 69/32 od strony ul. H. Czarnieckiego usytuowany jest słup oświetleniowy.

Działy III i IV ksiąg wieczystych KW GD1W/00033562/4 i KW GD1W/00009339/5 wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 315.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 31.500,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 3.150,00 zł.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021r. o godzinie 1200, w  siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r.

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Rumi.

 

                Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

             Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.              

                Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

                Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

                Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.             

                Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

                Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. - Dz. U. 2017r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

                Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

            Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

                Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pl  tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, 17.05.2021 r.

sporz. K. Jażdżewska;          spr. J. Jażdżewska -Reszka

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń