Wtorek, 27 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Program „Moja Woda” 2.0 – weź 5000 zł i oszczędzaj wodę


Program „Moja Woda” 2.0 – weź 5000 zł i oszczędzaj wodę22.03.2021 r.


W Światowy Dzień Wody, 22 marca 2021 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia drugą odsłonę programu Moja Woda”.

Na jednego mieszkańca w Polsce przypada ok. 1600 m3 wody rocznie, czyli nawet trzykrotnie mniej niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy w Polsce i ograniczyć zagrożenie powodziowe przez budowę przy domach instalacji zatrzymujących deszczówkę. Dzięki przydomowym instalacjom zatrzymującym wody opadowe i roztopowe zostaną odciążone kanalizacje i zmniejszone ryzyko podtopień powodowanych ulewnymi deszczami. Dodatkowo będzie to zysk dla domowych budżetów.

Dla Kogo?

Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, ze budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienia się zgłoszenia.

Jakie wsparcie?

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Koszty kwalifikowane

Do dofinansowania kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

Kiedy ponosić wydatki?

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Wnioski w Programie „Moja Woda”

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące złotych. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne (jeśli będzie on przedmiotem wniosku). Okres trwałości przedsięwzięcia to 3 lata od daty jego zakończenia. Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Podstawowe informacje na temat Programu „Moja Woda” nasi mieszkańcy mogą uzyskać w Wydziale Klimatu i Ochrony Powietrza pisząc na adres: e-mail: powietrze@rumia.eu lub dzwoniąc na numer: tel. 58 679 65 04 od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00- 14.00

Szczegółowe zasady Programu „Moja Woda”, w tym regulamin naboru, można uzyskać na stronie WFOŚiGW.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń