Wtorek, 18 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rumia dołączyła do ogólnopolskiej kampanii


Rumia dołączyła do ogólnopolskiej kampanii10.04.2024 r.

Obrażanie, wyzwiska czy krytyka też są formą przemocy – alarmują specjaliści, którzy zajmują się tematem przemocy domowej. Gdy pojawia się problem, warto reagować i sięgać po pomoc. O tym, że nie tylko fizyczne rany mogą zostawić trwały ślad na psychice edukuje nowa kampania, do której przystąpiło też miasto Rumia. Lokalny MOPS zachęca do rozmowy i zgłaszania niepokojących sytuacji.

Kampania ma zasięg ogólnopolski, bo i całej Polski nadal w różnej skali dotyczy ten sam problem – przemoc domowa, która odciska swoje mocne piętno na psychice członków rodziny i dzieci. Aby to zmienić, fachowcy szerzą wiedzę o tym, co jest niedopuszczalne i w świetle prawa uznawane za działanie przeciw bliskim.

 

Cierpienie ma różne formy

Choć przemoc domowa może kojarzyć się głównie z awanturami i zadawaniem fizycznego bólu, występuje też w innych formach. W tym w formie przemocy psychicznej, na której skupiła się kampania „Stop przemocy!”.

W dostępnych opracowaniach najczęściej wyróżnia się przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną i zaniedbanie. […] Przemoc psychiczna to najczęstsza forma przemocy, która jednocześnie jest najtrudniejsza do udowodnienia. Zawiera ona przymus i groźby, np. obrażanie, wyzywanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, lekceważenie, wyśmiewanie. Przemoc ta prowadzi do zniszczenia poczucia mocy sprawczej ofiary, jej poczucia własnej wartości i godności – wyjaśnia dr hab. Magdalena Szafranek z Uniwersytetu Warszawskiego w tekście naukowym, który powstał na potrzeby kampanii realizowanej przez Fundację Instytut Nowej Kultury (www.instytutnowejkultury.pl).

 

Co jest przemocą domową?

Przypomnijmy, że definicja przemocy domowej znalazła się w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (nowelizacja weszła w życie w czerwcu 2023 roku).

Według prawa dochodzi do niej w przypadku jednorazowego albo powtarzającego się umyślnego działania lub zaniechania naruszającego prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej. W szczególności chodzi o działania narażające na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, mienia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność (w tym seksualną), powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Definicja obejmuje też uzyskanie kontroli nad nabywaniem i korzystaniem z posiadanych przez tę osobę zasobów ekonomicznych.

 

Masz problem? Sięgnij po lokalną pomoc

Miasto Rumia również przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii. Kto może pomóc, gdy pojawi się problem? Warto skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi, który udziela pomocy osobom dotkniętym przemocą domową.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy lub jej doświadczasz – zgłoś problem do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Rumi, przy ul. Sobieskiego 42, 84-230 Rumia, tel. 58 736 10 93, e-mail: zespol.interdyscyplinarny@mops.rumia.pl.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń